Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 606/98 / 2001-06-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 1998 року Про хід виконання Указу Президента України від 1 січня 1998 року N 41 Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 1998 року "Про хід виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі".

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

здійснити додаткові заходи щодо безумовного виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41 ( 41/98 );

 

подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Державного бюджету України на 1998 рік", в якому передбачити зменшення дефіциту бюджету на 1998 рік до 2,5 відсотка внутрішнього валового продукту та пропозиції щодо коригування відповідних видатків;

 

затвердити у двомісячний строк та реалізувати програму заходів щодо поступового (протягом трьох років) зменшення видатків Державного бюджету України;

 

опрацювати для мобілізації додаткових коштів на фінансування заробітної плати та соціальних виплат пропозиції про залучення частини цільових надходжень:

 

а) від податку на прибуток підприємств, отриманого внаслідок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, в сумі не менш як 125 млн.грн.;

 

б) від зборів до Державного інноваційного фонду в сумі не менш як 450 млн.грн.;

 

в) від відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в сумі не менш як 70 млн.грн.;

 

вирішити у встановленому порядку питання щодо спрямування на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших соціальних виплат коштів у сумі до 380 млн.грн., одержаних понад визначену в Державному бюджеті України суму від приватизації майна державних підприємств;

 

підготувати пропозиції щодо встановлення в законодавчому порядку норми, відповідно до якої підприємствам і організаціям усіх форм власності, що мають заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками, забороняється підвищувати тарифні ставки і посадові оклади на період до погашення цієї заборгованості;

 

опрацювати в місячний строк пропозиції щодо скорочення загальних ставок податку на фонд заробітної плати шляхом зменшення зборів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення та до Фонду соціального страхування України;

 

вирішити у встановленому порядку питання щодо включення позабюджетних фондів місцевих органів влади до бюджетів відповідних рівнів на 1999 рік;

 

внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про формування та використання позабюджетних фондів";

 

упорядкувати використання фінансових ресурсів із зборів за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, для вирішення гострих соціальних проблем;

 

розробити в місячний строк порядок, згідно з яким усі операції з коштами Державного інноваційного фонду здійснювалися б через установи Державного казначейства України;

 

розглянути у двотижневий строк доцільність звернення до Верховної Ради України у питанні запровадження тимчасового мораторію на чинність окремих положень законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про бюджетну систему України" та інших, які регламентують порядок складання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів;

 

внести у двотижневий строк пропозиції щодо вдосконалення управління майном, що перебуває у державній власності, та використання державних корпоративних прав;

 

переглянути в місячний строк діючі ставки акцизних зборів на найбільш ходові товари, в тому числі на нафтопродукти, з метоюз більшення частки надходжень до державного бюджету;

 

здійснити додаткові заходи щодо впорядкування бюджетних дотацій та субсидій на комунальні послуги та громадський транспорт до рівня відшкодування їх повної собівартості. Розробити в місячний строк програму демонополізації комунального господарства та утвердження конкурентного ринку комунальних послуг;

 

прискорити розробку проекту Податкового кодексу України та подати його у невідкладному порядку на розгляд Верховної Ради України;

 

подати у місячний строк проект Указу Президента України "Про заходи щодо прискорення адміністративної реформи в Україні" та пропозиції про оптимізацію структури органів виконавчої влади, реформування державної служби та системи оплати праці державних службовців;

 

опрацювати у двомісячний строк питання про заборону заснування будь-яких нових підприємств юридичними і фізичними особами за наявності у них бюджетної або іншої заборгованості;

 

скласти перелік високоліквідних експортних товарів, які не можуть бути предметом зовнішньоекономічних бартерних операцій;

 

подати у місячний строк на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";

 

подати в місячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення про Резервний фонд Кабінету Міністрів України;

 

передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на 1999 рік розмір його дефіциту не більш як 1,5 відсотка внутрішнього валового продукту;

 

установити порядок, за яким Кабінет Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету України на 1999 рік разом з проектами Державної програми приватизації на 1999 рік; ( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1012/98 від 11.09.98 )

 

опрацювати в місячний строк можливості взаємодії Міністерства фінансів України та Рахункової палати для забезпечення жорсткого постійного контролю за виконанням Державного бюджету України, діяльністю конкретних розпорядників бюджетних коштів.

 

2. Звернутися до Верховної Ради України з пропозиціями:

 

утримуватися від прийняття законодавчих актів, реалізація яких вимагає додаткових асигнувань із Державного бюджету України або призводить до скорочення бюджетних надходжень, без внесення відповідних змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України на поточний рік;

 

виходити під час розгляду законопроектів, що передбачають незаплановані Державним бюджетом України видатки, з реальних джерел та порядку фінансування зазначених витрат, які не ведуть до збільшення дефіциту Державного бюджету;

 

розглянути як невідкладні проекти законів України "Про виконавче провадження", "Про управління об'єктами державної власності", а також питання щодо підпорядкування Фонду державного майна України Кабінету Міністрів України;

 

ужити заходів щодо забезпечення рентабельного функціонування готелів, санаторіїв та будинків відпочинку, підвідомчих Верховній Раді України, і в разі їх збитковості розглянути питання щодо можливого продажу цих об'єктів через аукціони.

 

3. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України:

 

здійснити протягом другого півріччя 1998 року суцільну інвентаризацію майна, що перебуває у державній власності;

 

реалізувати в 1998 році додаткові заходи щодо прискорення індивідуальної грошової приватизації великих та привабливих підприємств, включаючи підприємства галузей телекомунікацій, енергетики та цивільної авіації;

 

розробити механізми прискорення приватизації об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів агропромислового комплексу;

 

завершити програму масової приватизації;

 

організувати перевірку рентабельності всіх відомчих готелів, санаторіїв та будинків відпочинку і в разі їх збитковості прийняти рішення про їх продаж через аукціони.

 

4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України:

 

розробити у місячний строк механізм жорсткого контролю за своєчасним надходженням валютної виручки від експорту української продукції та обгрунтованістю платежів за імпорт;

 

удосконалити у двомісячний строк механізми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу;

запровадити у місячний строк систему страхування депозитів населення;

 

розробити у двомісячний строк спільну програму підвищення ліквідності українських банків та концентрації банківського капіталу.

 

5. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України:

 

не розглядати звернення міністерств, інших центральних імісцевих органів виконавчої влади, окремих підприємств, установ іорганізацій про надання додаткових податкових пільг, скасування заборгованості з податків, відстрочення платежів до бюджету, продовження строків повернення бюджетних позичок, виділення додаткових бюджетних асигнувань;

 

здійснити у місячний строк аналіз залишків бюджетних коштів, що знаходяться на рахунках головних розпорядників коштів.

 

6. Державній податковій адміністрації України:

 

здійснити додаткові заходи, спрямовані на обмеження відпливу доходів із легальної сфери виробництва, зокрема, через систему фіктивних фірм та уникнення на цій основі сплати податків;

 

провести у тримісячний строк суцільну перевірку додержання суб'єктами господарської діяльності податкового законодавства під час здійснення бартерних операцій, а також у сфері видобутку, транспортування, переробки нафти та торгівлі нафтопродуктами;

 

організувати перевірку всіх договорів вугільних шахт на продаж вугілля через комерційні структури і в разі виявлення порушень передати матеріали до правоохоронних органів;

 

розробити у двомісячний строк методику оцінки доходів підприємницьких структур від їх тіньової діяльності та внести пропозиції щодо можливої легалізації та оподаткування цих структур.

 

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

посилити контроль за своєчасним і повним внесенням до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління, забезпечити ефективне використання бюджетних коштів;

 

проаналізувати у місячний строк підсумки роботи відповідних галузей, підприємств і організацій за січень-травень поточного року, розробити конкретні економічні та організаційно-технічні заходи та заходи щодо кадрового зміцнення керівництва, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємств і організацій, що входять до сфери їх управління;

 

забезпечити завершення у двомісячний строк приведення мережі та штатів, що обслуговуються бюджетними установами, у відповідність з асигнуваннями, затвердженими на 1998 рік.

 

8. Міністерству юстиції України підготувати пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за створення фіктивних фірм.

 

9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України вжити додаткових заходів щодо забезпечення неухильного додержання податкового та бюджетного законодавства.

 

10. Міністерству закордонних справ України вивчити у двомісячний строк практику іноземних держав щодо фінансування органів законодавчої, виконавчої і судової гілок влади і надати відповідну інформацію Кабінету Міністрів України.

 

11. Міністерству інформації України разом з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом статистики України і правоохоронними органами запровадити у двотижневий строк план щодо цілеспрямованого та систематичного інформування населення про заходи, що вживаються державними органами усіх рівнів для досягнення фінансової і бюджетної стабілізації.

 

12. Віце-прем'єр-міністрові України С.Тігіпку, Міністрові фінансів України, керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити безумовне виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі".

 

13. Покласти на Міністра фінансів України І.Мітюкова персональну відповідальність за додержання максимально припустимого обсягу дефіциту Державного бюджету України.

 

14. Контроль за виконанням заходів щодо фінансової та бюджетної стабілізації покласти на Прем'єр-міністра України В.Пустовойтенка.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 9 червня 1998 року N 606/98