Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаПро РНБОУАпарат Ради національної безпеки і оборони України

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Керівні працівники Апарату Ради національної безпеки і оборони України,
на яких не розповсюджується дія Закону України «Про державну службу»

Секретар Ради ДАНІЛОВ Олексій Мячеславович 255-09-00
Перший заступник Секретаря Ради   255-09-15
Перший заступник Секретаря Ради ХОМЧАК Руслан Борисович 255-09-32
Заступник Секретаря Ради ДЕМЕДЮК Сергій Васильович 255-09-05
Заступник Секретаря Ради  СОЛОВЙОВ Олексій Станіславович 255-09-14

 

Керівні працівники Апарату Ради національної безпеки і оборони України,
на яких розповсюджується дія Закону України «Про державну службу»

Керівник Апарату Ради ЗЮЗЬ Андрій Юрійович

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 жовтня 2005 року N 1446/2005

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Апарат Ради національної безпеки і оборони України

1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України (далі - Апарат Ради) є державним органом, який здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України (далі - Рада).

2. У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Апарат Ради:

1) готує матеріали для розгляду на засіданнях Ради, проекти рішень Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і оборони України членам Ради, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій;

2) забезпечує здійснення контролю за станом виконання рішень Ради, актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

3) готує для розгляду Радою питання щодо організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони;

4) готує на основі Стратегії національної безпеки України для розгляду Радою пропозиції щодо Стратегії воєнної безпеки, уточнення, в разі потреби, положень Воєнної доктрини України, завдань Збройних Сил України та інших військових формувань, проектів концепцій і програм їх розвитку та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

41) здійснює інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення здійснення Радою національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

6) готує в установленому порядку висновки щодо проектів нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;

7) вивчає та аналізує діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх готовність до виконання покладених на них завдань, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

8) аналізує стан забезпечення національної безпеки, зокрема щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних аспектів, готує відповідні пропозиції;

9) опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері;

10) аналізує стан виконання законодавства з питань національної безпеки і оборони, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

11) готує пропозиції щодо утворення тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо складу українських делегацій для участі в міжнародних переговорах та роботі міжнародних організацій з питань безпеки і оборони;

13) організовує підготовку та узагальнення пропозицій щодо проектів перспективних та поточних планів роботи Ради;

14) здійснює документальне забезпечення діяльності Ради;

141) забезпечує через структурний підрозділ з питань доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Апарату Ради;

15) виконує інші функції відповідно до законів України, актів Президента України.

4. Апарат Ради має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних органів виконавчої влади;

3) скликати наради з окремих питань національної безпеки і оборони;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) виступати замовником проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і оборони.

5. Апарат Ради у процесі виконання покладеного на нього завдання взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Посадові особи Апарату Ради можуть в установленому порядку залучатися до роботи колегій органів виконавчої влади під час розгляду питань національної безпеки і оборони. 

6. Спрямування та координацію роботи Апарату Ради здійснює Секретар Ради національної безпеки і оборони України, якого призначає на посаду та припиняє його повноваження на цій посаді Президент України.

7. Секретар Ради національної безпеки і оборони України:

1) організовує підготовку пропозицій щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради;

2) подає на розгляд Президентові України проекти рішень Ради, указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, доручень Голови Ради національної безпеки і оборони України членам Ради, пов'язані з виконанням покладених на неї функцій;

3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради та контролем за виконанням прийнятих нею рішень, а також за виконанням актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

4) порушує в установленому порядку за результатами здійснення контролю за виконанням рішень Ради питання щодо відповідальності посадових осіб;

5) інформує Президента України та членів Ради про хід виконання рішень Ради, а також за дорученнями Президента України про стан реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх боєздатність, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

6) координує діяльність тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;

7) представляє за дорученням Голови Ради позицію Ради у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями;

8) вносить до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації з питань національної безпеки і оборони, поліпшення координації заходів, що здійснюються цими органами у зазначеній сфері;

9) погоджує проекти актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, в тому числі щодо призначення на посади в органах виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України;

10) затверджує в установленому порядку штатний розпис, кошторис видатків Апарату Ради;

101) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;

102) організовує роботу Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України та є за посадою його секретарем;

103) подає на затвердження Президентові України проекти положень про міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи Ради, в яких визначаються функції та повноваження цих органів;

104) вносить на розгляд Ради пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони;

11) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці в Апараті Ради;

{Підпункт 12 виключено на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

{Підпункт 13 виключено на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Апарату Ради, присвоєння їм військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України, а також про невідповідність працівників Апарату Ради займаним посадам;

{Підпункт 14 в редакції Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

141) встановлює заохочувальні відзнаки Ради, затверджує положення про них і за погодженням з Комісією державних нагород та геральдики малюнки та описи відзнак;

{Підпункт 15 виключено на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

16) виконує інші функції відповідно до законів України, актів Президента України.

8. Секретар Ради національної безпеки і оборони України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

9. Секретар Ради національної безпеки і оборони України має перших заступників та заступників, яких призначає на посади за поданням Секретаря та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

Обов'язки між першими заступниками та заступниками Секретаря Ради національної безпеки і оборони України розподіляє Секретар у межах їх повноважень, визначених Президентом України.

10. Апарат Ради очолює Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України, який призначається на посаду та звільняється з посади Секретарем Ради національної безпеки і оборони України у порядку, визначеному законодавством про державну службу.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України є державним службовцем і здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи державних службовців та інших працівників в Апараті Ради.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України може мати заступників, у тому числі першого.

101. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України:

1) організовує роботу Апарату Ради, здійснює керівництво його діяльністю та забезпечує виконання Апаратом Ради покладених на нього функцій;

2) організовує планування роботи з персоналом в Апараті Ради, в тому числі організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;

3) подає на затвердження Секретареві Ради національної безпеки і оборони України штатний розпис та кошторис Апарату Ради, а також положення про його самостійні структурні підрозділи;

4) здійснює в установленому порядку розпорядження бюджетними коштами;

5) затверджує посадові інструкції працівників;

6) призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку державних службовців Апарату Ради, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби в Апараті Ради;

7) присвоює ранги державним службовцям Апарату Ради, які займають посади державної служби відповідної категорії;

8) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Апарату Ради;

9) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення державних службовців Апарату Ради, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

10) подає Секретареві Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо присвоєння працівникам Апарату Ради військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України;

11) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Апараті Ради;

12) виконує функції роботодавця стосовно працівників Апарату Ради, які не є державними службовцями;

13) створює в Апараті Ради належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

131) представляє Апарат Ради у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також уповноважує своїх заступників на здійснення такого представництва та визначає його межі;

14) здійснює інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та інших актів законодавства України.

102. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази.

103. Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України та його заступники представляють інтереси та діють від імені Апарату Ради в судах України. 

11. Апарат Ради забезпечується в установленому порядку фізичним та спеціальним технічним захистом, відповідними засобами урядового та спеціального зв'язку.

12. Апарат Ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Апарат Ради використовує у роботі бланки встановленого зразка.

 

(Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 13 січня 2006 року N 2/2006,
від 17 липня 2006 року N 614/2006,
від 11 вересня 2006 року N 750/2006,
від 18 жовтня 2006 року N 888/2006,
від 29 листопада 2006 року N 1008/2006,
від 28 грудня 2006 року N 1153/2006,
від 28 грудня 2006 року N 1156/2006,
від 15 квітня 2008 року N 354/2008,
від 10 червня 2008 року N 530/2008,
від 4 листопада 2008 року N 997/2008,
від 4 лютого 2009 року N 69/2009,
від 17 березня 2009 року N 162/2009,
від 3 січня 2012 року N 2/2012,
від 6 квітня 2012 року №251/2012,
від 20 квітня 2012 року N 277/2012,
від 25 квітня 2016 року N 171/2016,
 від 14 квітня 2017 року N 109/2017, 
від 20 жовтня 2017 року N 335/2017 ).


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 лютого 2021 року № 76

 

СТРУКТУРА
Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України

перший заступник та заступники Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України

головний державний аудитор

Служба з питань запобігання та виявлення корупції

Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Служба з питань зовнішньої безпеки

Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки

Служба з питань державної та громадської безпеки

Служба з питань воєнної безпеки

Служба з питань мобілізації та територіальної оборони

Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу

Служба з питань економічної безпеки

Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки

Служба з питань безпеки критичної інфраструктури

Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва

Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони

Служба з питань інформаційних технологій

Служба Головного ситуаційного центру

Служба організаційного забезпечення

Служба з питань стратегічного планування та аналізу

Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації

Служба з правових питань

Фінансова служба

Служба управління персоналом

Служба режимно-секретної роботи

Служба координаційної та адміністративної роботи.