Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 606/2006 / 2006-07-11

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визнати пріоритетними завданнями діяльності органів виконавчої влади із забезпечення національної безпеки у науково-технологічній сфері:

розвиток національної інноваційної системи як сукупності інституцій, що забезпечують проведення ефективної державної інноваційної політики;

забезпечення інтеграції освіти, науково-технологічної сфери та виробництва як передумови інноваційного розвитку економіки;

всебічну підтримку фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на забезпечення технологічного розвитку України;

розвиток виробництва високотехнологічної продукції та послуг на інноваційній основі;

першочергову реалізацію інноваційних проектів, спрямованих на суттєве поліпшення енергозабезпечення та енергозбереження, зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва.

2. Кабінету Міністрів України здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань, визначених у статті 1 цього Указу:

1) з метою вдосконалення та підвищення ефективності державної політики у науково-технологічній сфері, сприяння розвитку фундаментальних та прикладних досліджень:

а) розробити та затвердити до кінця 2006 року Концепцію розвитку національної інноваційної системи, яка б визначала основні параметри інноваційної моделі розвитку національної економіки та її структурної перебудови, а також план заходів щодо реалізації Концепції;

б) невідкладно підготувати та подати до Верховної Ради України законопроект "Про стимулювання інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції в Україні", передбачивши в ньому внесення змін до:

Закону України "Про податок на додану вартість" щодо збільшення строку погашення податкового векселя, який надається в разі імпорту на суми податкового зобов'язання виключно для виробництва високотехнологічної продукції, нового устаткування, обладнання, комплектуючих до них, що не виробляються в Україні;

Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" щодо запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту стосовно сплати податку на прибуток, отриманий у результаті виробництва та реалізації високотехнологічної продукції;

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо застосування для виробників високотехнологічної продукції, що реалізують інноваційні проекти, норм прискореної амортизації основних фондів груп 2 і З, зокрема, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів вітчизняного виробництва;

в) підготувати та подати до кінця 2006 року до Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до:

Законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" щодо скорочення з метою раціонального використання фінансових ресурсів, що спрямовуються в установленому порядку на інноваційну діяльність, кількості пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх узгодження з напрямами розвитку науки і техніки, визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на середньостроковий період;

Закону України "Про інноваційну діяльність" стосовно вдосконалення системи державного стимулювання інноваційної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури, в тому числі її фінансової підтримки;

г) опрацювати у двомісячний строк пропозиції щодо вдосконалення державної фінансової підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, передбачивши, зокрема:

внесення змін до бюджетного законодавства щодо запровадження в класифікації видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів обов'язкових видатків на сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку;

збільшення обсягів програмно-цільового фінансування прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

внесення змін до Закону України <Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти> щодо скорочення строків проведення тендерної процедури, її спрощення, зменшення витрат підприємств-замовників на її проведення;

д) вживати під час опрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", а також законопроектів про Державний бюджет України на 2007 та наступні роки заходів щодо забезпечення видатків на:

наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про інноваційну діяльність", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про освіту", "Про плату за землю" та Указу Президента України від 20 квітня 2004 року N 454 "Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави";

реалізацію Загальнодержавної комплексної програми розвитку високих наукоємних технологій;

е) передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2007 рік та наступні роки видатки на фінансування:

державної наукової і науково-технічної експертизи відповідно до статей 31 та 34 Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу";

прогнозно-аналітичних досліджень перспективних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності відповідно до Законів України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

підтримки суб'єктів інноваційної діяльності відповідно до статті 17 Закону України "Про інноваційну діяльність";

підтримки діяльності технологічних парків відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків";

проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1421 "Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій";

функціонування державної патентної бібліотеки та її регіональних відділень;

періодичних, у тому числі електронних, видань наукової та інноваційної тематики;

є) підготувати до кінця 2006 року пропозиції щодо створення умов для залучення позабюджетних коштів на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

ж) прийняти у тримісячний строк нормативно-правові акти щодо:

вдосконалення порядку координації фундаментальних досліджень, спрямованих на забезпечення технологічного розвитку національної економіки, у наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації незалежно від форми власності, що здійснюється відповідно до положень статті 15 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність";

врегулювання порядку розроблення та виконання державних цільових програм;

вдосконалення методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження, розробки та їх впровадження;

з) опрацювати спільно з Національним банком України в місячний строк механізми довгострокового кредитування суб'єктів господарювання для виконання ними наукових, науково-дослідних робіт, а також здійснення інноваційної діяльності;

2) з метою підвищення якості освіти та рівня інноваційної культури у суспільстві:

а) забезпечити у шестимісячний строк:

удосконалення методики прогнозу розвитку системи освіти і ринку праці в Україні;

затвердження методики визначення потреби у фахівцях з повною вищою освітою за відповідними напрямами та спеціальностями, підготовка яких здійснюється за державним замовленням;

внесення змін до порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців за відповідними спеціальностями, ураховуючи потреби ринку праці;

запровадження прогнозно-аналітичних досліджень, що здійснюються на постійній основі, з метою визначення потреб національної економіки в фахівцях з питань інвестиційного та інноваційного менеджменту, аудиту та маркетингу технологій та формування державного замовлення на підготовку таких фахівців;

передачу в управління Міністерству освіти і науки України відповідних державних вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів, які підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, та оптимізацію їх мережі;

розроблення та затвердження в установленому порядку комплексної програми модернізації навчально-технічної бази державних вищих навчальних закладів;

внесення змін до навчальних програм з підвищення кваліфікації працівників для формування знань і навичок з питань інноваційного менеджменту;

оновлення складу Державної акредитаційної комісії;

б) забезпечити здійснення серед різних верств населення, передусім державних службовців та підприємців, просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду та поширення знань про інноваційну діяльність як передумову забезпечення конкурентоспроможності національної економіки;

3) з метою вдосконалення системи управління у сфері інноваційної діяльності та активізації такої діяльності:

а) опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення структури державного управління у сфері науково-технологічної та інноваційної діяльності, зокрема, визначення Державного агентства України з інвестицій та інновацій спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності;

б) здійснити аналіз та внести у тримісячний строк пропозиції щодо впорядкування системи дорадчих та міжвідомчих робочих органів у сфері науково-технологічної та інноваційної політики, розглянувши можливість покладення на Національну раду України з інвестицій та інновацій завдань щодо забезпечення координації їх роботи;

в) здійснити до 1 листопада 2006 року оцінку наявного технологічного потенціалу виробництва конкурентоспроможної високотехнологічної продукції та послуг, визначити заходи щодо його реалізації;

г) здійснити у тримісячний строк комплексний аналіз та експертизу чинних стратегічних та програмних документів щодо їх інноваційної спрямованості та внести в установленому порядку пропозиції для їх оптимізації;

д) розробити та затвердити до 1 березня 2007 року Державну програму розвитку інноваційної інфраструктури, передбачивши в ній:

створення системи державної підтримки розвитку соціотехнополісів, технологічних та промислових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів;

стимулювання у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності кооперації підприємств різних форм власності та наукових установ і організацій (спільне інвестування та виконання робіт, використання матеріально-технічної бази науково-дослідних інститутів і лабораторій для підтримки підприємництва у зазначеній сфері тощо);

підтримку розвитку українських високих технологій шляхом реалізації пілотних проектів створення та функціонування сукупності науково-дослідних лабораторій, освітньої бази, виробничих потужностей, об'єктів соціально-побутової сфери для забезпечення завершеного циклу <ідея - дослідження - розробка -трансфер технологій>;

е) опрацювати у тримісячний строк у встановленому порядку питання щодо запровадження комплексної державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів у режимі "єдиного вікна";

є) опрацювати у місячний строк питання щодо створення регіональних інноваційних структур;

ж) опрацювати у тримісячний строк питання створення загальнодержавної системи стратегічних маркетингових прогнозно-аналітичних досліджень щодо перспективних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності;

з) вжити в установленому порядку у тримісячний строк заходів з удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, зокрема щодо:

охорони майнових прав інтелектуальної власності, формування цивілізованого обороту об'єктів права інтелектуальної власності;

створення сприятливих умов для трансферу технологій, у тому числі технологій подвійного використання, та комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності;

розроблення нормативно-правових актів з питань реалізації прав держави на результати наукової та науково-технічної діяльності;

й) вживати заходів щодо стимулювання суб'єктів господарювання до проведення патентно-кон'юнктурних досліджень з метою пошуку нових технологічних рішень, що забезпечать інноваційне оновлення виробництва;

і) вжити заходів щодо створення у 2006 - 2007 роках системи інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки, насамперед через:

проведення маркетингових та кон'юнктурних досліджень сучасних тенденцій розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, вимог та потреб споживачів, стану національної економіки та сфер виробництва, опублікування результатів таких досліджень, а також висвітлення інформації про перспективні вітчизняні розробки з метою привернення до них уваги потенційних інвесторів і споживачів;

запровадження аналізу ефективності застосування інструментів державної підтримки та стимулювання інноваційної та науково-технічної діяльності, в тому числі у порівнянні з аналогічними за цілями заходами в іноземних державах;

удосконалення моніторингу стану інноваційного розвитку національної економіки, оптимізацію системи державної статистичної звітності у сфері інноваційної діяльності та її адаптацію до відповідних стандартів Європейського Союзу.

3. Міністерству освіти і науки України із залученням Національної академії наук України:

розробити та затвердити у тримісячний строк заходи щодо активізації здійснення вищими навчальними закладами фундаментальних та прикладних наукових досліджень, залучення до цієї діяльності талановитої молоді;

опрацювати у двомісячний строк питання щодо доцільності утворення мережі навчально-наукових центрів з метою посилення координації діяльності вищих навчальних закладів та академічних наукових установ.

4. Вищій атестаційній комісії України, Міністерству освіти і науки України вирішити у тримісячний строк питання щодо:

вдосконалення порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань;

перегляду Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

впорядкування діяльності спеціалізованих вчених рад.

5. Фонду державного майна України, Міністерству освіти і науки України, Державному агентству України з інвестицій та інновацій, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України разом з Національною академією наук України підготувати у місячний строк та подати в установленому порядку на затвердження методику оцінки майнових прав інтелектуальної власності.

6. Робочій групі з розроблення концепції розвитку наукової сфери, утвореній Розпорядженням Президента України від 3 жовтня 2005 року N 1183, разом із Міністерством освіти і науки України забезпечити широке громадське обговорення проекту концепції розвитку наукової сфери та до 30 жовтня 2006 року внести його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 липня 2006 року, N 606/2006