Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 133/2006 / 2006-02-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель

1. Перейменувати Комісію з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель в Комісію з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель.

2. Затвердити Положення про Комісію з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель, що додається.

3. Призначити КІНАХА Анатолія Кириловича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель.

4. Затвердити персональний склад Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель (додається).

5. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року N 985 «Про комплексну перевірку додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель», крім пункту 1.

 

Президент України

Віктор Ющенко

 

м. Київ, 14 лютого 2006 року N 133/2006

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 лютого 2006 року N133/2006

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель

 

1. Комісія з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель (далі - Комісія) є допоміжним органом при Президентові України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) розроблення та внесення Президентові України пропозицій щодо:

удосконалення державної політики у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;

забезпечення координації заходів, здійснюваних державними органами та органами місцевого самоврядування із забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, виявлення та усунення порушень законодавства у цій сфері;

2) участь у підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;

3) аналіз здійснюваних державними органами та органами місцевого самоврядування заходів щодо виявлення та усунення порушень законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, підготовка пропозицій щодо запобігання таким порушенням;

4) вивчення проблемних питань, що виникають у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;

5) підготовка та надання Президентові України щоквартальної інформації про стан і результати реалізації заходів щодо виявлення та усунення порушень земельного законодавства;

6) організація проведення в установленому законом порядку відповідними органами виконавчої влади, правоохоронними органами перевірок стану додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;

3) залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, утворювати відповідні робочі групи;

4) вносити державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям обов'язкові для розгляду пропозиції щодо заходів із запобігання порушенням законодавства у сфері

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;

5) вносити пропозиції щодо притягнення в установленому порядку посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;

6) інформувати державні органи, органи місцевого самоврядування про результати опрацювання питань додержання законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, виконання рішень Комісії, брати участь у розгляді ними зазначених питань.

5. Комісія під час виконання покладених на неї завдань в установленому порядку взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.

Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Голова Комісії має право вносити, у разі потреби, зміни до її персонального складу.

7. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії та визначає порядок її роботи, головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує один із заступників голови.

8. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

На засідання Комісії, в разі потреби, можуть запрошуватися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, провідні вчені і фахівці.

9. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю від її складу.

Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується головою та секретарем Комісії.

10. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами, представленими в її складі.

У разі потреби рішення Комісії можуть бути реалізовані шляхом надання доручень або видання відповідних актів Президента України.

11. Організаційне забезпечення діяльності Комісії, підготовка матеріалів до її засідань здійснюються Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

12. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Секретаріату Президента України

О.Рибачук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 лютого 2006 року N133/2006

 

СКЛАД

Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель

 

КІНАХ Анатолій Кирилович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії

ІГНАТЕНКО Павло Миколайович - Міністр охорони навколишнього природного середовища України, заступник голови Комісії

ПЕТРОЧЕНКО Юрій Адамович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань державної безпеки, заступник голови Комісії

БЕРКУТА Анатолій Всеволодович - перший заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

БОНДАРЕНКО Олександр Іванович - перший заступник Міністра внутрішніх справ України

ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович - перший заступник Керівника Головної служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України

ГЕРАСИМЕНКО Анатолій Дмитрович - начальник Управління координації здійснення аграрної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

КУРКІН Микола Васильович - заступник Голови Служби безпеки України

ЛЕКАРЬ Сергій Іванович - заступник Голови Державної податкової адміністрації України

МАТВІЄНКО Анатолій Сергійович - заступник Глави Секретаріату Президента України

МЕЛЬНИК Сергій Іванович - заступник Міністра аграрної політики України

ПОТІМКОВ Олександр Юрійович - заступник Голови Фонду державного майна України

РУБАН Наталія Іванівна - Голова Головного контрольно-ревізійного управління України

СИДОРЕНКО Микола Якович - Голова Державного комітету України по земельних ресурсах

СМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Юрійович - Керівник департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

СТАШУК Василь Андрійович - Голова Державного комітету України по водному господарству

ТКАЧУК Анатолій Федорович - Радник Президента України - Керівник Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України

ТОМИЧ Іван Федорович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)

ТРЕТЬЯКОВ Валерій Михайлович - заступник Міністра промислової політики України

ЧЕРВОНИЙ Віктор Олександрович - Голова Державного комітету лісового господарства України

ШУПЕНЯ Микола Миколайович - заступник Міністра юстиції України.

 

 

Глава Секретаріату Президента України

О.Рибачук