Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1446/2005 / 2005-10-17

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

1. Затвердити Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України (додається).

2. Затвердити Структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України (додається).

3. Затвердити граничну чисельність Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 241 одиниць.

4. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України підготувати та внести у місячний строк в установленому порядку пропозиції щодо створення експертно-громадської ради при Раді національної безпеки і оборони України.

5. Внести до Положення про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 23 лютого 2004 року N 214, такі зміни:

1) абзаци другий та п'ятий пункту 6 викласти відповідно у такій редакції:

"Комітет очолює Голова, якого призначає за спільним поданням Голови Секретаріату Президента України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України на посаду та звільняє з посади Президент України";

"Секретарем Комітету є за посадою керівник відповідного структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

2) абзац п'ятий пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим;

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснює відповідний структурний підрозділ Апарату Ради національної безпеки і оборони України".

6. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року N 927 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 15 жовтня 2003 року N 1181;

Указ Президента України від 16 лютого 2004 року N 194;

Указ Президента України від 22 жовтня 2004 року N 1306;

Указ Президента України від 13 грудня 2004 року N 1477;

статтю 3 Указу Президента України від 8 лютого 2005 року N 208 "Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України";

Указ Президента України від 16 червня 2005 року N 966 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України".

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ,14 жовтня 2005 року
N 1446/2005


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 жовтня 2005 року N 1446/2005

ПОЛОЖЕННЯ
про Апарат Ради національної безпеки і оборони України

1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України (далі - Апарат Ради) є державним органом, який здійснює поточне інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України (далі - Рада).

2. У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Апарат Ради:

1) готує матеріали для розгляду на засіданнях Ради, проекти рішень Ради та указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради;

2) забезпечує здійснення контролю за станом виконання рішень Ради;

3) готує для розгляду Радою питання щодо організації роботи з виявлення загроз національним інтересам і національній безпеці, визначення шляхів та засобів їх відвернення та нейтралізації, щодо пріоритетів державної політики у сфері національної безпеки і оборони;

4) готує на основі Стратегії національної безпеки України для розгляду Радою пропозиції щодо Стратегії воєнної безпеки, уточнення, в разі потреби, положень Воєнної доктрини України, завдань Збройних Сил України та інших військових формувань, проектів концепцій і програм їх розвитку та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони;

6) готує в установленому порядку висновки щодо проектів нормативно-правових актів з питань національної безпеки і оборони;

7) вивчає та аналізує діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх готовність до виконання покладених на них завдань, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

8) аналізує стан забезпечення національної безпеки, зокрема щодо матеріальних, фінансових, кадрових, організаційних аспектів, готує відповідні пропозиції;

9) опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері;

10) аналізує стан виконання законодавства з питань національної безпеки і оборони, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

11) готує пропозиції щодо утворення тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;

12) бере участь у підготовці пропозицій щодо складу українських делегацій для участі в міжнародних переговорах та роботі міжнародних організацій з питань безпеки і оборони;

13) організовує підготовку та узагальнення пропозицій щодо проектів перспективних та поточних планів роботи Ради;

14) здійснює документальне забезпечення діяльності Ради;

15) виконує інші функції відповідно до законів України, актів Президента України.

4. Апарат Ради має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами даних органів виконавчої влади;

3) скликати наради з окремих питань національної безпеки і оборони;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) виступати замовником проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і оборони.

5. Апарат Ради у процесі виконання покладеного на нього завдання взаємодіє з Секретаріатом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Посадові особи Апарату Ради можуть в установленому порядку залучатися до роботи урядових комітетів, колегій органів виконавчої влади під час розгляду питань національної безпеки і оборони.

6. Загальне керівництво Апаратом Ради здійснює Секретар Ради національної безпеки і оборони України, якого призначає на посаду та припиняє його повноваження на цій посаді Президент України.

7. Секретар Ради національної безпеки і оборони України:

1) організовує підготовку пропозицій щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради;

2) подає на розгляд Президентові України проекти актів Президента України про введення в дію рішень Ради та щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради та контролем за виконанням прийнятих нею рішень;

4) порушує в установленому порядку за результатами здійснення контролю за виконанням рішень Ради питання щодо відповідальності посадових осіб;

5) інформує Президента України та членів Ради про хід виконання рішень Ради, а також за дорученнями Президента України про стан реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, їх боєздатність, здійснення правоохоронними органами заходів щодо профілактики і боротьби зі злочинністю;

6) координує діяльність тимчасових міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів Ради;

7) представляє за дорученням Голови Ради позицію Ради у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями;

8) вносить до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації з питань національної безпеки і оборони, поліпшення координації заходів, що здійснюються цими органами у зазначеній сфері;

9) погоджує проекти актів Президента України з питань національної безпеки і оборони, в тому числі щодо призначення на посади в органах виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України;

10) затверджує в установленому порядку штатний розпис, кошторис видатків Апарату Ради;

11) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці в Апараті Ради;

12) здійснює в установленому порядку розпорядження бюджетними коштами;

13) призначає на посади та звільняє з посад працівників Апарату Ради, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження державної служби в Апараті Ради;

14) вирішує питання щодо заохочення працівників Апарату Ради, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

15) порушує в установленому порядку питання про присвоєння працівникам Апарату Ради військових і спеціальних звань, відзначення їх державними нагородами України;

16) виконує інші функції відповідно до законів України, актів Президента України.

8. Секретар Ради національної безпеки і оборони України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

9. Секретар Ради національної безпеки і оборони України має Першого заступника та чотирьох заступників, яких призначає на посади за поданням Секретаря та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

Обов'язки між Першими заступниками та заступниками Секретаря Ради національної безпеки і оборони України розподіляє Секретар в межах їх повноважень, визначених Президентом України.

10. Посадові особи Апарату Ради є державними службовцями. Посади державних службовців в Апараті Ради в установленому порядку можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, і працівниками правоохоронних органів.

11. Апарат Ради забезпечується в установленому порядку фізичним та спеціальним технічним захистом, відповідними засобами урядового та спеціального зв'язку.

12. Апарат Ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Апарат Ради використовує у роботі бланки встановленого зразка.

Голова Секретаріату Президента України

О.РИБАЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 жовтня 2005 року N 1446/2005

СТРУКТУРА
Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

чотири Заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Департамент з питань воєнної безпеки

Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки

Департамент з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки

Департамент з питань державної безпеки

Департамент організаційно-технічного забезпечення

Управління стратегічних розробок

Служба забезпечення діяльності Комітету з питань розвідки

Служба по зв'язках з громадськістю

Контрольне управління

Юридична служба.

Голова Секретаріату Президента України

О.РИБАЧУК