Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 104/2021 / 2021-03-19

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України"

Відповідно до статті 107 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 березня 2021 року

      Введено в дію
Указом Президента України
   від 19 березня 2021 року № 104/2021

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 19 березня 2021 року

Про заходи щодо підвищення рівня хімічної

безпеки на території України

 

Розглянувши комплекс питань, пов'язаних із викликами та загрозами національній безпеці України у сфері забезпечення хімічної безпеки на території України, беручи до уваги високий рівень ризиків для природних екосистем та здоров'я населення внаслідок негативного впливу небезпечних хімічних речовин через недостатню досконалість нормативно-правового та організаційного забезпечення систем управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами, Рада національної безпеки і оборони України  в и р і ш и л а:

1. Визнати недостатньо ефективною діяльність Кабінету Міністрів України із забезпечення проведення державної політики у сфері управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами, впровадження дієвих механізмів державного регулювання у цій сфері.

2. Кабінету Міністрів України:

1) опрацювати у двомісячний строк питання щодо:

утворення Міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами;

посилення спроможностей референс-центру з визначення токсичних та контрольованих хімічних речовин, утвореного на базі Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України";

формування переліку наявних акредитованих хімічних лабораторій науково-дослідних інститутів та створення на їх базі відповідно до профілю діяльності центрів (референс-лабораторій) для здійснення моніторингу, виявлення та ідентифікації небезпечних хімічних речовин;

створення клінічного токсикологічного центру;

внесення змін до змісту освітніх програм з безпеки життєдіяльності та спеціальних курсів професійної спрямованості для суттєвого розширення та поглиблення знань із сучасних підходів до забезпечення хімічної безпеки та захищеності;

2) забезпечити супроводження у встановленому порядку законопроектів про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів (реєстраційний № 1193, реєстраційний № 1193-1);

3) внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо:

хімічної безпеки та управління хімічними речовинами;

біоцидних продуктів з урахуванням положень Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 528/2012 від 22 травня 2012 року щодо надання на ринку та використання біоцидних засобів;

внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" стосовно реєстрації дезінфекційних засобів;

внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" з метою вдосконалення процедур гігієнічної регламентації і державної реєстрації небезпечних факторів;

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами з урахуванням положень Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 1107/2009 від 21 жовтня 2009 року стосовно розміщення на ринку засобів захисту рослин і скасування директив Ради 79/117/ЕЕС та 91/414/ЕЕС та Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 2019/1009 від 5 червня 2019 року, що встановлює правила щодо розміщення на ринку добрив ЄС та внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1069/2009 та (ЄС) № 1107/2009 та про скасування Регламенту (ЄС) № 2003/2003;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту та розвитку бджільництва;

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного контролю за міжнародними перевезеннями небезпечних вантажів (ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транзит через митну територію України) та посилення відповідальності за порушення митних правил при переміщенні небезпечних вантажів через митний кордон України та порушення встановленого порядку перевезення таких вантажів;

переміщення речовин, матеріалів, продуктів, які можуть становити загрозу екологічній безпеці, у тому числі небезпечних відходів, їх обліку в межах території України;

4) забезпечити в установленому порядку:

а) підготовку у тримісячний строк пропозицій щодо:

ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці № 170 про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві, 1990 рік;

приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть;

б) затвердження у 2021 році плану заходів на 2022 – 2030 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

5) забезпечити затвердження у тримісячний строк:

переліку небезпечних речовин та речовин, що становлять загрози у випадку техногенних аварій, а також порядку поводження з ними в Україні;

порядку встановлення гігієнічних нормативів з урахуванням європейських підходів та світових практик;

6) у тримісячний строк:

розробити та затвердити план заходів з подальшої реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1571;

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 109 "Про затвердження Положення про порядок підготовки національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення" з метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

забезпечити прийняття нормативно-правового акта щодо визначення великого та особливо великого розміру отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами;

7) розробити та у шестимісячний строк затвердити:

технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції, гармонізований з Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС;

технічний регламент щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції, гармонізований з Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP);

технічний регламент щодо засобів захисту рослин, гармонізований з Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 1107/2009 від 21 жовтня 2009 року стосовно розміщення на ринку засобів захисту рослин і скасування директив Ради 79/117/ЕЕС та 91/414/ЕЕС;

технічний регламент щодо удобрювальних продуктів, гармонізований з Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 2019/1009 від 5 червня 2019 року, що встановлює правила щодо розміщення на ринку добрив ЄС та внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1069/2009 та (ЄС) № 1107/2009 та про скасування Регламенту (ЄС) № 2003/2003;

технічний регламент щодо безпечного обігу прекурсорів вибухових речовин, гармонізований з Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 98/2013 від 15 січня 2013 року щодо маркетингу та використання прекурсорів вибухових речовин;

технічний регламент щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах;

порядок процедури класифікації відходів;

порядок віднесення відходів до категорії небезпечних;

нормативи вмісту в харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища поліхлорованих дибензо-п-діоксинів, поліхлорованих дибензофуранів та методи їх визначення;

нормативи гранично допустимих викидів стійких органічних забруднювачів зі стаціонарних та пересувних джерел.

3. Міністерству закордонних справ України у тримісячний строк внести зміни до Інструкції про порядок підготовки інформації згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 25 травня 2001 року № 104, з метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

1) у тримісячний строк разом з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством внутрішніх справ України відповідно до законодавства вжити заходів щодо посилення державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами;

2) у шестимісячний строк внести зміни до Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів з метою приведення у відповідність із вимогами Директиви 2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках і продуктах повторної обробки автомобілів та про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄC.

5. Міністерству охорони здоров'я України розробити та у тримісячний строк затвердити державні санітарні правила та норми стосовно гігієнічних вимог щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров'я населення.

6. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України:

1) розробити та затвердити у тримісячний строк методику визначення територій, що містять стійкі органічні забруднювачі;

2) створити у шестимісячний строк та забезпечити впровадження:

національного реєстру викидів та переносу стійких органічних забруднювачів згідно з вимогами Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів 2003 року до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, 1998 рік (Орхуська конвенція), із включенням речовин, що належать до групи стійких органічних забруднювачів;

реєстру місць зберігання та наявності хімічних речовин, віднесених до групи стійких органічних забруднювачів згідно із Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі, 2001 рік;

реєстру місць зберігання не придатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин та промислових відходів групи стійких органічних забруднювачів;

реєстру підприємств, в експлуатації яких перебуває обладнання, що містить поліхлоровані дифеніли, а також місць зберігання обладнання та відходів, які їх містять;

3) разом із місцевими органами виконавчої влади у 2021 році:

провести інвентаризацію та маркування обладнання і відходів, що містять поліхлоровані дифеніли;

забезпечити фінансування проектів з утилізації та знешкодження неприродних небезпечних речовин за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища.

7. Місцевим державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів щодо накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України                                                              О.ДАНІЛОВ