Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 329/2015 / 2015-06-12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань оборонно- промислового комплексу (додається).

2. Призначити ГЛАДКОВСЬКОГО Олега Володимировича - Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

12 червня 2015 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 12 червня 2015 року № 329/2015

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу

1. Міжвідомча комісія з питань оборонно-промислового комплексу (далі - Комісія) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави".

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

концептуальних засад, пріоритетних напрямів та рішень з питань державної військово-технічної і військово-промислової політики та функціонування оборонно-промислового комплексу;

реалізації науково-технічної, інвестиційної та інноваційної політики у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, збереження і розвитку виробничих потужностей та кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу;

удосконалення координації та контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері реалізації державної військово-технічної і військово- промислової політики;

проектів нормативно-правових актів, концепцій, державних програм, міжнародних договорів України з питань реалізації державної військово- технічної і військово-промислової політики та функціонування оборонно- промислового комплексу;

проекту Закону України про Державний бюджет України за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, зокрема фінансуванням потреб оборонно-промислового комплексу та його розвитку, розробленням, виробництвом, модернізацією та ремонтом озброєння і військової техніки;

вирішення проблемних питань реалізації військово-технічної і військово-промислової політики та функціонування оборонно-промислового комплексу.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: готує пропозиції з концептуальних засад, пріоритетних напрямів військово-технічної і військово-промислової політики та функціонування оборонно-промислового комплексу, у тому числі щодо проектів нормативно- правових актів, концепцій, державних програм, міжнародних договорів України з питань розвитку оборонно-промислового комплексу для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці, а також щодо відбору пріоритетних інноваційних проектів у оборонно-промисловому комплексі;

розглядає проект Закону України про Державний бюджет України за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, аналізує пропозиції центральних органів виконавчої влади та інших державних органів стосовно забезпечення фінансування заходів щодо розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, за результатами розгляду готує та подає в установленому порядку відповідні пропозиції;

опрацьовує проекти концепцій державних цільових оборонних програм, проекти таких програм та основних показників державного оборонного замовлення стосовно розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, за результатами розгляду подає відповідні пропозиції;

розглядає та аналізує матеріали щодо виконання державних цільових оборонних програм та державного оборонного замовлення стосовно розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, а також технічного регулювання у зазначеній сфері, за результатами розгляду готує відповідні пропозиції;

аналізує ефективність державного регулювання діяльності у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки та функціонування оборонно-промислового комплексу і готує пропозиції щодо його вдосконалення;

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у військово-технічній та військово- промисловій сфері;

аналізує стан виробничих потужностей підприємств оборонно- промислового комплексу та готує пропозиції щодо їх розвитку;

готує пропозиції щодо впровадження державно-приватного партнерства в оборонно-промисловому комплексі;

розглядає питання, пов'язані зі створенням, реорганізацією, ліквідацією підприємств оборонно-промислового комплексу, що перебувають у державній власності, приватизацією об'єктів державної власності в оборонно- промисловому комплексі, та готує відповідні пропозиції.

5. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право у встановленому порядку:

одержувати від органів державної влади, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію;

утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи для вивчення проблем у сфері військово-технічної і військово-промислової політики та функціонування оборонно-промислового комплексу і підготовки пропозицій щодо їх розв'язання, залучати до роботи в таких групах спеціалістів, експертів та провідних фахівців (за погодженням з їх керівниками);

запрошувати на свої засідання посадових осіб державних органів, підприємств, установ та організацій.

6. Комісія утворюється у складі голови, двох його заступників, секретаря та інших членів Комісії.

Голову Комісії призначає Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Заступниками голови Комісії є за посадою заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України та перший заступник (заступник) Міністра оборони України, до компетенції яких згідно з розподілом повноважень віднесено питання оборонно-промислового комплексу, військово-технічної і військово-промислової політики.

Членами Комісії є: представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою); представник, визначений Главою Адміністрації Президента України; перший заступник (заступник) Міністра Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Державного космічного агентства України, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Національної гвардії України, Голови Державної прикордонної служби України, до компетенції яких згідно з розподілом повноважень віднесено питання оборонно-промислового комплексу, військово-технічної і військово-промислової політики, керівник структурного підрозділу Міністерства оборони України, до відання якого віднесено питання розробок і закупівлі озброєння та військової техніки; начальник Озброєння Збройних Сил України; директор Національного інституту стратегічних досліджень; представник Національної академії наук України (за згодою); начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (за згодою); начальник Державного науково- дослідного інституту авіації (за згодою); генеральний директор, заступник генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою); президент - генеральний конструктор державного підприємства "Антонов" (за згодою); президент публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (за

згодою); генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (за згодою); генеральний конструктор - начальник державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова" (за згодою); генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім.М.К.Янгеля" (за згодою); директор - генеральний конструктор державного підприємства "Дослідно-проектний центр кораблебудування" (за згодою).

Секретарем Комісії за посадою є керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесено питання оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва.

7. Голова Комісії:

спрямовує діяльність Комісії і здійснює керівництво її роботою;

контролює виконання членами Комісії їх завдань;

представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;

за результатами розгляду Комісією питань, віднесених до її компетенції, подає відповідні пропозиції Секретареві Ради національної безпеки і оборони України;

виконує за дорученням Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України інші функції.

8. Член Комісії:

подає письмові пропозиції щодо внесення на розгляд Комісії відповідних питань;

забезпечує якісну і своєчасну підготовку та надсилання на запит Комісії документів і матеріалів з питань, що належать до компетенції Комісії;

бере участь в засіданнях, обговоренні питань порядку денного засідань Комісії та у прийнятті відповідних рішень.

9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться один раз на місяць.

Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його відсутності - один із заступників голови Комісії.

Питання порядку денного вносяться на розгляд Комісії головою комісії, у тому числі за письмовою пропозицією члена Комісії, поданою не пізніше ніж за десять днів до дня засідання, і розглядаються за наявності всіх необхідних документів.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

10. Рішення Комісії приймаються після обговорення на засіданні Комісії відповідних питань порядку денного більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Процедура прийняття рішення з того чи іншого питання порядку денного визначається головуючим на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів при застосуванні процедури прийняття рішення більшістю голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем Комісії.

Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

11. Підготовка засідань Комісії, інформаційно-аналітичне, експертне,

організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії

здійснюються відповідними структурними підрозділами Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

12. Комісія у своїй роботі використовує бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України