Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 206/2020 / 2020-05-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки

1. Затвердити Положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки (додається).

2. Призначити ДАНІЛОВА Олексія Мячеславовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 травня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 травня 2020 року № 206/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду експертів з питань енергетичної безпеки

1. Рада експертів з питань енергетичної безпеки (далі — Рада експертів) є консультативним органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки».

2. У своїй діяльності Рада експертів керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради експертів є:

1) аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку паливно- енергетичного комплексу, енергетичних ринків;

2) вивчення стану державного регулювання паливно-енергетичного комплексу, енергетичних ринків, ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

3) аналіз проектів нормативно-правових актів з питань функціонування паливно-енергетичного комплексу та енергетичної безпеки, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

4) підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

протидії та нейтралізації загроз енергетичній безпеці України;

системного розв’язання проблемних питань y паливно-енергетичному комплексі;

визначення концептуальних підходів та напрямів забезпечення енергетичної безпеки;

заходів, спрямованих на підвищення ефективності державної політики у паливно-енергетичному комплексі та у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної безпеки;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, y сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

удосконалення нормативно-правової бази з питань паливно-енергетичного комплексу.

4. Рада експертів відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та аналізує стан і ефективність реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі та у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;

готує пропозиції Раді національної безпеки і оборони України.

5. Рада експертів для виконання покладених на неї завдань має право у встановленому порядку:

1) одержувати від органів державної влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати в разі потреби робочі та експертні групи;

3) запрошувати на свої засідання посадових осіб органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

6. Рада експертів утворюється у складі голови, секретаря та інших членів Ради. Голову Ради експертів призначає Президент України.

Секретарем Ради експертів за посадою є керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені питання енергетичної безпеки.

Персональний склад Ради експертів затверджує голова Ради експертів за погодженням з Президентом України.

7. Голова Ради експертів:

затверджує в установленому порядку персональний склад робочих та експертних груп, утворених Радою експертів;

спрямовує діяльність Ради експертів і здійснює керівництво її роботою;

скликає засідання Ради експертів та головує на них;

представляє Раду експертів у відносинах із органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;

подає за результатами розгляду Радою експертів питань, віднесених до ії компетенції, відповідні пропозиції Раді національної безпеки і оборони України.

8. Секретар Ради експертів:

вносить голові Ради експертів пропозиції щодо плану роботи Ради експертів та порядку денного її засідань;

веде та оформлює протоколи засідань Ради експертів.

9. Члени Ради експертів:

подають письмові пропозиції щодо внесення на розгляд Ради експертів відповідних питань;

беруть участь у засіданнях, обговоренні питань порядку денного засідань Ради експертів та у підготовці пропозицій Раді національної безпеки і оборони України.

10. Основною формою роботи Ради експертів є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради експертів є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

11. Рішення Ради експертів приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради експертів є вирішальним.

Якщо член Ради експертів не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Хід та результати засідань Ради експертів оформлюються протоколом, який підписують її голова та секретар.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради експертів здійснюється в установленому порядку Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК