Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 113/2017 / 2017-04-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України

1. На зміну статті 1 Указу Президента України від 10 червня 2009 року № 423 "Про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України" затвердити Положення про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 червня 2009 року № 455 "Про персональний склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України".

3. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати в установленому порядку пропозиції щодо персонального складу Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

21 квітня 2017 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 квітня 2017 року № 113/2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з біобезпеки га біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України

1. Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) здійснення аналізу стану систем біобезпеки та біологічного захисту;

2) прогнозування та виявлення потенційних і реальних загроз біологічного походження національній безпеці України;

3) розроблення концептуальних засад і пропозицій щодо забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;

4) узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;

5) підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій

щодо:

а) визначення національних інтересів України у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту, пріоритетних напрямів, концептуальних підходів до забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;

6) здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування систем біобезпеки та біологічного захисту;

в) удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;

г) удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади, організації взаємодії з іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;

ґ) покращення взаємодії з міжнародними організаціями у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту, захисту національних інтересів України у цій сфері на міжнародному рівні;

б) опрацювання питань щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;

7) участь у забезпеченні здійснення координації та контролю виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань біобезпеки та біологічного захисту, введених в дію указами Президента України.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції;

2) утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, порушувати в установленому порядку питання про залучення до виконання окремих робіт і завдань, вивчення окремих питань працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, провідних учених та фахівців;

3) ініціювати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, що належать до її компетенції;

4) запрошувати на свої засідання посадових осіб державних органів, підприємств, установ та організацій;

5) взаємодіяти з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.

Комісію очолює голова, якого призначає та увільняє від виконання обов'язків Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Членами Комісії є: представник Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (за згодою); представник, визначений Главою Адміністрації Президента України; перший заступник (заступник) Міністра аграрної політики та продовольства України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра екології та природних ресурсів України, Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України, Міністра освіти і науки України, Міністра охорони здоров'я України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, до компетенції яких згідно з розподілом повноважень віднесено питання забезпечення реалізації заходів у сфері біобезпеки та біологічного захисту; Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; генеральний директор державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою); Головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України, а також за згодою представники Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України,       державної  установи   "Інститут   громадського здоров'я імені О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України", державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України", Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України", Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького Національної академії наук України, Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України, державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України", Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Секретарем Комісії за посадою є керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесено питання біобезпеки і біологічного захисту.

6. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, скликає засідання Комісії та головує на них;

затверджує склад робочих та експертних груп у разі їх утворення;

за результатами розгляду Комісією питань, що належать до її компетенції, подає відповідні пропозиції Секретареві Ради національної безпеки і оборони України;

представляє Комісію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними, а також громадськими об'єднаннями.

7. Члени Комісії:

подають письмові пропозиції щодо внесення на розгляд Комісії відповідних питань;

забезпечують якісну і своєчасну підготовку та надсилання на запит Комісії документів і матеріалів з питань, що належать до її компетенції;

беруть участь у засіданнях, обговоренні питань порядку денного засідань Комісії та у прийнятті відповідних рішень.

8.  Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Прийняті Комісією рішення оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

10. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

12. Комісія у своїй діяльності використовує бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН