Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 672/2004 / 2004-06-25

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

 

 

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

2. Призначити СЕМИНОЖЕНКА Володимира Петровича - Радника Президента України - головою Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

3. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України та її персональний склад (додаються).

 

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 червня 2004 року

N 672/2004

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 червня 2004 року N 672/2004

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

1. Міжвідомча комісія з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України у сфері нових біотехнологій та генної інженерії;

аналіз виконання завдань галузевих програм і виконання заходів, пов'язаних із реалізацією міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади державної політики у сфері нових біотехнологій та генної інженерії;

узагальнення міжнародного досвіду щодо формування та реалізації державної політики у сфері нових біотехнологій та генної інженерії;

розроблення і внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

- визначення національних інтересів України у сфері нових біотехнологій і генної інженерії та забезпечення біологічної і генетичної безпеки держави;

- здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення державної політики з питань біологічної і генетичної безпеки, унеможливлення проявів біотероризму;

- удосконалення системи правового забезпечення з питань біологічної та генетичної безпеки України;

- організації та порядку міжвідомчої взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері нових біотехнологій та генної інженерії;

- удосконалення системи оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України (в тому числі альтернативною інформацією) з питань біологічної та генетичної безпеки.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку безоплатно від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

використовувати державні електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій;

здійснювати аналіз виконання галузевих і відомчих науково-технічних програм, проектів, планів, заходів у сфері нових біотехнологій та генної інженерії;

утворювати в разі потреби експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, вирішення яких віднесено до повноважень Комісії;

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Голова Комісії в разі необхідності має право позачергового скликання Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

8. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації

Президента України В.МЕДВЕДЧУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 червня 2004 року

N 672/2004

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

СЕМИНОЖЕНКО - Радник Президента України, голова Комісії

Володимир Петрович

ПОЛЯЧЕНКО - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

Юрій Володимирович заступник голови Комісії

АНДРОНАТІ - академік Національної академії наук України, директор Фізико-

Сергій Андрійович хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України

БАРДОВ - член-кореспондент Академії медичних наук України, завідувач

Василь Гаврилович кафедри Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця

БІЛИЙ - заступник Міністра охорони здоров'я України

Володимир Якович

БОГАТИРЬОВА - доктор медичних наук, народний депутат України (за згодою)

Раїса Василівна

ВЕРБИЦЬКИЙ - голова Державного департаменту ветеринарної медицини - Головний

Петро Іванович державний інспектор ветеринарної медицини України

ДВОРНИК - завідувач відділу апарату Ради національної безпеки і оборони

Олег Іванович України, секретар Комісії

ЗАПОРОЖАН - академік Академії медичних наук України, ректор Одеського

Валерій Миколайович державного медичного університету

ЗУБЕЦЬ - президент Української академії аграрних наук, народний депутат

Михайло Васильович України (за згодою)

 

КАРТИШ - заступник Головного державного інспектора України з контролю якості

Анатолій Петрович лікарських засобів

КУНДІЄВ - академік Національної академії наук України, голова Комітету з

Юрій Ілліч біоетики НАН України

КУХАР - академік Національної академії наук України, директор Інституту

Валерій Павлович біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

ЛАПУШЕНКО - перший заступник Міністра охорони здоров'я України, головний

Ольга Василівна державний санітарний лікар України

МАЗУР - юрист Координаційного центру трансплантації органів, тканин і

Наталія Анатоліївна клітин Міністерства охорони здоров'я України

МАЛАНЧУК - член-кореспондент Академії медичних наук України, завідувач відділу

Владислав Олександрович Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації

Президента України

МЕЛЬНИЧУК - академік Національної академії наук України, ректор Національного

Дмитро Олексійович аграрного університету, перший віце-президент Українського

біохімічного товариства

ОКСЮТА - начальник Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних

Сергій Іванович ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України

ПАСІЧНИК - заступник Міністра охорони здоров'я України - голова Державної

Михайло Францович служби лікарських засобів і виробів медичного призначення

ПЕТРАШ - помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Олег Васильович

ПРОДАНЧУК - член-кореспондент Академії медичних наук України, директор

Микола Георгійович Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя АМН України

СЕРДЮК - член-кореспондент Академії медичних наук України, директор

Андрій Михайлович Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України

СТРЕЛКО - академік Національної академії наук України, директор Інституту

Володимир Васильович сорбції та проблем ендоекології НАН України

СЬОМІН - керівник управління апарату Ради національної безпеки і оборони

Сергій Валерійович України

ЧЕХУН - член-кореспондент Національної академії наук України, директор

Василь Федорович Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології

імені Р.Є. Кавецького НАН України

ШКОЛЬНИК - Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання

Леонід Семенович та споживчої політики

ЮРСА - радник начальника департаменту Служби безпеки України

Михайло Якович

.

Глава Адміністрації

Президента України В.МЕДВЕДЧУК