Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 572/2013 / 2013-10-18

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 січня 2010 року №31 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2010 року «Про державне регулювання у сфері поводження з відходами».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

18 жовтня 2013 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 25 квітня 2013 року

Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні

Розглянувши стан функціонування і розвитку державної системи моніторингу довкілля та ситуацію, що склалася у сфері поводження з відходами, Рада національної безпеки і оборони України відзначає відсутність в Україні дієвої державної системи моніторингу довкілля та недосконалість державного регулювання у сфері поводження з відходами.

Відсутні у повному обсязі дані про стан навколишнього природного середовища, відбувається практично неконтрольоване та стрімке накопичення промислових і побутових відходів, що становить загрозу довкіллю та здоров'ю населення, загрозу національним інтересам і національній безпеці України в екологічній сфері.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення конституційного права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля, створення екологічно і техногенно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів, виходячи з нагальної потреби в удосконаленні формування і реалізації державної екологічної політики з питань проведення моніторингу довкілля та державної політики у сфері поводження з відходами, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатньо ефективною діяльність Кабінету Міністрів України із забезпечення проведення державної політики у сфері поводження з відходами, впровадження дієвих механізмів державного регулювання у цій сфері.

2. Визнати недостатньою роботу Міністерства екології та природних ресурсів України щодо організаційної інтеграції суб'єктів державної системи моніторингу довкілля, методологічного і метрологічного забезпечення об'єднання її складових частин і компонентів.

3. Кабінету Міністрів України:

3.1) з метою вдосконалення державної системи моніторингу довкілля:

1) у двомісячний строк:

а) ужити заходів щодо підвищення ефективності функціонування державної системи моніторингу довкілля, зокрема актуалізувати перелік суб'єктів цієї системи, їх завдання, основні принципи організації державної системи моніторингу довкілля та механізми взаємодії між її суб'єктами;

б) віднести до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147, діяльність із забезпечення проведення моніторингу довкілля, зокрема, спрямовану на технічне переоснащення об'єктів, призначених для проведення спостережень за станом довкілля, із проведення моніторингу морського середовища (у тому числі щодо об'єктів і територій природно-заповідного фонду), із ремонту призначених для проведення моніторингу довкілля спеціальних транспортних засобів (у тому числі плавучих), оснащення їх спеціальним обладнанням;

в) ужити з урахуванням міжнародного досвіду заходів щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення ведення спостережень та здійснення контролю за станом об'єктів навколишнього природного середовища;

г) розробити та забезпечити затвердження в установленому порядку:

положення про загальнодержавну екологічну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації;

положення про регіональні центри моніторингу довкілля;

порядок проведення моніторингу навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;

д) опрацювати в установленому порядку питання щодо вдосконалення механізму придбання, використання і зберігання прекурсорів, які використовуються для забезпечення проведення моніторингу довкілля організаціями та установами, що належать до сфери управління органів виконавчої влади - суб'єктів державної системи моніторингу довкілля;

2) у тримісячний строк:

а) розробити за участю Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії медичних наук України та затвердити концепцію реформування державної системи моніторингу довкілля;

б) опрацювати разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями питання щодо реалізації пілотних проектів з упровадження автоматизованого моніторингу довкілля;

3) у шестимісячний строк:

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи моніторингу довкілля, передбачивши, зокрема, законодавче закріплення суб'єктів цієї системи та їх повноважень, об'єктів моніторингу; законодавчого визначення охоронних зон навколо постів (пунктів, станцій) спостережень за об'єктами моніторингу довкілля; установлення обов'язку суб'єктів господарювання - власників лісів, лісокористувачів щодо ведення моніторингу лісів; включення підприємств, установ, організацій національної гідрометеорологічної служби до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; установлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єктів єдиної державної системи моніторингу довкілля за порушення законодавства про моніторинг довкілля;

про затвердження загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку єдиної державної системи моніторингу довкілля, передбачивши, зокрема, завдання щодо вдосконалення та забезпечення уніфікації науково-методичного і технічного забезпечення єдиної державної системи моніторингу довкілля; удосконалення проведення спостережень за станом довкілля шляхом упровадження новітніх геоінформаційних технологій, методик і обладнання відповідно до стандартів Європейського Союзу; запровадження єдиних підходів до формування суб'єктами єдиної державної системи моніторингу довкілля інформаційних ресурсів про стан навколишнього природного середовища, забезпечення створення та ведення єдиної електронної бази даних про стан природних та природно-антропогенних об'єктів, яка б передбачала автоматизований обмін даними між суб'єктами єдиної державної системи моніторингу довкілля на основі уніфікованого програмно-методичного забезпечення; удосконалення методики комплексної оцінки та прогнозування змін стану навколишнього природного середовища, у тому числі із застосуванням геоінформаційних технологій, технологій дистанційного зондування Землі, геопросторового аналізу даних, тематичного картографування і прогнозування;

б) ужити заходів щодо:

проведення інвентаризації належних суб'єктам державної системи моніторингу довкілля постів (пунктів, станцій) спостережень за об'єктами довкілля та за результатами інвентаризації - щодо оптимізації з урахуванням міжнародних зобов'язань України кількості, місць розташування і технічного переоснащення таких постів (пунктів, станцій), щодо перегляду програм проведення моніторингу і показників моніторингу довкілля;

підвищення кваліфікації кадрів, які забезпечують проведення моніторингу довкілля;

в) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародного досвіду та затвердження в установленому порядку наіональних стандартів у сфері проведення моніторингу довкілля;

г) ужити заходів щодо проведення консультацій з міжнародними організаціями стосовно залучення фінансових та інших ресурсів для проведення технічного і технологічного переоснащення мереж спостережень за станом довкілля;

4) передбачити під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатки на фінансування заходів щодо вдосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затвердженою Законом України від 7 червня 2012 року №4909-VІ;

5) забезпечити створення реєстру постів (пунктів, станцій) спостережень за об'єктами довкілля, для чого, зокрема, розробити та затвердити до 1 лютого 2014 року порядок формування і ведення такого реєстру;

6) передбачати під час підготовки проектів законів України про Державний бюджет України на 2014 та наступні роки видатки у повному обсязі на фінансування заходів:

Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затвердженої Законом України від 7 червня 2012 року №4909-VІ;

Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року №977;

3.2) з метою вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з відходами:

1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

а) у місячний строк:

про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами в Україні на 2013-2020 роки;

про упаковку та відходи упаковки;

б) у шестимісячний строк:

про управління відходами як вторинними ресурсами, передбачивши, зокрема, пріоритетність залучення у господарський обіг відходів як вторинної сировини, вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів; запровадження механізмів фінансово-економічного стимулювання діяльності зі збирання, заготівлі та використання відходів як вторинної сировини, вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів; визначення порядку віднесення накопичень відходів видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини до техногенних родовищ корисних копалин і порядку користування такими родовищами; встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства щодо розміщення, знешкодження, утилізації відходів, накопичених у техногенних родовищах корисних копалин;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з відходами, передбачивши, зокрема:

- адаптацію законодавчих актів про поводження з відходами до законодавства Європейського Союзу, зокрема Директив Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 1994 року №94/62/ЄС стосовно упаковки та відходів упаковки, від 15 березня 2006 року №2006/21/ЄС щодо управління відходами видобувних підприємств та внесення змін до Директиви №2004/35/ЄС, від 19 листопада 2008 року №2008/98/ЄС стосовно відходів та скасування деяких директив, Директиви Ради від 26 квітня 1999 року №1999/31/ЄС щодо захоронення відходів;

- удосконалення механізму державного регулювання видачі документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами;

- віднесення діяльності з перероблення, утилізації та захоронення відходів до переліку сфер, в яких застосовується державно-приватне партнерство;

- запровадження обов'язкового екологічного аудиту в разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств, їх структурних підрозділів, які здійснюють екологічно небезпечну діяльність;

- визначення механізму фінансування заходів із подолання негативних екологічних наслідків діяльності підприємств, їх структурних підрозділів у разі виведення їх з експлуатації або ліквідації;

- запровадження механізмів стимулювання розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу поводження із твердими побутовими відходами;

2) у шестимісячний строк:

а) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародного досвіду і вимог відповідних директив Європейського Союзу та впровадження в установленому порядку системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою, системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), системи збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резинотехнічних виробів і відходів резинотехнічного виробництва, системи заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних засобів, системи збирання та утилізації електричного і електронного обладнання, системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов'язаних з ними дослідних робіт, поводження з відходами тваринного походження, з будівельними відходами, які передбачають запровадження дієвої системи обліку, подання звітності та контролю за операціями з поводження з відходами, забезпечення умов для розвитку добросовісної конкуренції та недопущення монополізації ринку послуг у сфері поводження з відходами;

б) ужити в установленому порядку заходів щодо:

удосконалення державного регулювання у сфері поводження з відходами з урахуванням науково-технологічної, екологічної, економічної та інвестиційної складових;

внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1218, щодо подання суб'єктами господарювання - власниками небезпечних відходів копій договорів (контрактів) на утилізацію, видалення небезпечних відходів із підприємствами, які мають право здійснювати таку діяльність;

розроблення та затвердження граничних показників утворення відходів у технологічних процесах, питомих показників утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах, інших передбачених законодавством нормативів у сфері поводження з відходами, що утворюються під час виконання робіт, надання послуг;

активізації роботи з інформаційного забезпечення сфери поводження з відходами, у тому числі зі створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами, формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів;

мінімізації обсягів утворення та максимально можливої утилізації відходів, забезпечення остаточного видалення лише тих відходів, які не підлягають утилізації, із застосуванням найкращих доступних технологій запобігання чи мінімізації обсягів утворення відходів на всіх стадіях технологічного процесу, утилізації та безпечного видалення відходів, у тому числі шляхом запровадження в установленому порядку відповідних механізмів фінансово-економічного стимулювання;

забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільних збирання та утилізації відходів;

забезпечення гармонізації державної класифікації відходів із відповідними стандартами Європейського Союзу;

реформування порядку державного обліку відходів, ведення державної статистичної звітності у сфері поводження з відходами;

розроблення на основі гармонізованої зі стандартами Європейського Союзу державної класифікації відходів і затвердження методик віднесення відходів до небезпечних, переліків відходів за ступенем їх небезпечності, вимог і правил щодо поводження з відходами з урахуванням небезпечних властивостей відходів, методології оцінки ризиків впливу відходів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище;

3) опрацювати питання та внести в установленому порядку пропозиції щодо:

а) запровадження процедури підтвердження відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню;

б) забезпечення дієвого моніторингу обігу відходів, у тому числі шляхом запровадження щоквартального подання суб'єктами господарювання, які одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, інформації про таку господарську діяльність;

в) визначення напрямів удосконалення системи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері поводження з відходами;

г) можливості встановлення заборони на ввезення в Україну продукції, пакувальних матеріалів і тари, відходи яких не переробляються в Україні, імпортерами, які не беруть участі у фінансуванні програм зі створення в Україні об'єктів для перероблення таких відходів або не надали зобов'язання щодо дальшого вивезення цих відходів з України;

д) установлення особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання переробним підприємствам окремих видів відходів як вторинної сировини з метою створення передумов для зростання обсягів збирання і заготівлі таких відходів, здійснення роздільного збирання твердих побутових відходів;

е) установлення квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини (зокрема, макулатури), прогнозовані обсяги яких в Україні є достатніми для забезпечення потреб вітчизняних переробних підприємств у сировині.

4. Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України разом із іншими заінтересованими органами виконавчої влади у дев'ятимісячний строк:

1) забезпечити у разі потреби актуалізацію угод про відносини з питань моніторингу довкілля, регламентів обміну екологічною інформацією між суб'єктами моніторингу довкілля;

2) розробити та затвердити:

порядок формування, збереження та використання інформаційних ресурсів про стан довкілля, його складових і компонентів;

план заходів зі створення комплексної системи захисту інформації в державній системі моніторингу довкілля та забезпечення підтвердження відповідності зазначеної системи захисту;

3) ужити заходів щодо підготовки та видання науково-методичних посібників з питань проведення моніторингу довкілля.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вирішити у тримісячний строк у встановленому порядку питання щодо утворення регіональних центрів моніторингу довкілля.

6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України посилити нагляд за додержанням і застосуванням законів щодо моніторингу навколишнього природного середовища.

7. Скасувати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2010 року «Про державне регулювання у сфері поводження з відходами», введене в дію Указом Президента України від 15 січня 2010 року №31, та запропонувати Президентові України визнати названий Указ таким, що втратив чинність.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЯНУКОВИЧ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України А.КЛЮЄВ