Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 350/2013 / 2013-06-25

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

25 червня 2013 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 25 квітня 2013 року

Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»

Розглянувши діяльність органів виконавчої влади із забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів та якості питної води в населених пунктах України, Рада національної безпеки і оборони України відмічає системний характер загроз виснаження і забруднення водних об'єктів, високий рівень водоємності виробничих процесів на підприємствах України, який перевищує відновлювальні спроможності водних екосистем в умовах прогнозованого обмеження обсягів придатних для споживання водних ресурсів у світі, незадовільний технічний стан, зношеність та недостатню розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовідведення, застарілість технологій водопідготовки.

Унаслідок неналежного виконання завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України», введеним у дію Указом Президента України від 6 квітня 2009 року №221, ситуація щодо забезпечення населення якісною питною водою позитивних змін не зазнала, а в деяких регіонах спостерігаються тенденції до її ускладнення.

З огляду на нагальну необхідність ужиття заходів з істотного поліпшення стану джерел питного водопостачання, систем централізованого та децентралізованого водопостачання і водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах, удосконалення нормативно-правової бази, системи нормування та стандартизації в цій сфері, забезпечення реалізації конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення у шестимісячний строк та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

а) про внесення змін до Водного кодексу України, передбачивши впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами, делімітації річкових басейнів, гідрографічного та водогосподарського районування (на водогосподарські дільниці) території України; визначення механізмів стратегічного планування управління водними ресурсами у межах річкових басейнів;

б) про внесення змін до Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» щодо вдосконалення процедур погодження проектів землеустрою стосовно відведення земельних ділянок з метою забезпечення додержання режиму обмежень у використанні земельних ділянок водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, зокрема малих річок;

в) про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо:

добровільного застосування стандартів у сфері питної води і питного водопостачання, передбачивши, зокрема, відповідні механізми державного контролю у сфері питної води і питного водопостачання, а також відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері;

виключення положень стосовно права підприємств питного водопостачання допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державного стандарту на питну воду;

єдиних підходів до встановлення модульних і колективних станцій очистки води для одержання питної води поліпшеної якості при будівництві і реконструкції дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також лікувальних та лікувально-профілактичних закладів;

г) про державне регулювання використання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії, передбачивши поступове припинення використання на території України синтетичних миючих засобів на основі фосфатів;

д) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму забезпечення функціональної цілісності водогосподарсько-меліоративного комплексу;

2) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо земель водного фонду (реєстр. №2183а);

3) передбачити під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» кошти для фінансування заходів із:

забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, у тому числі спорудження систем питного водопостачання, будівництва та реконструкції групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженою Законом України від 24 травня 2012 року №4836-VІ;

буріння артезіанських свердловин для питного водопостачання, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженою Законом України від 21 квітня 2011 року №3268-VІ;

міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою подачі води у маловодні регіони, а також з оплати електроенергії для заповнення водних об'єктів та перекидання стоку у маловодні регіони в межах обгрунтованих потреб;

4) передбачати під час розроблення проектів законів України про Державний бюджет України на 2014 та наступні роки видатки на забезпечення виконання заходів:

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року №3933-VІ;

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 року №3268-VІ;

Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24 травня 2012 року №4836-VІ;

Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1158;

із міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою подачі води у маловодні регіони;

5) розробити та забезпечити затвердження в установленому порядку у тримісячний строк:

Водної стратегії України на період до 2025 року;

порядку пільгового кредитування, зокрема за кошти державного бюджету, господарюючих суб'єктів для впровадження ними проектів із модернізації систем централізованого водопостачання і водовідведення;

6) розробити та затвердити:

а) в шестимісячний строк план заходів щодо ощадливого використання водних ресурсів, в якому передбачити, зокрема, заходи, спрямовані на забезпечення ощадливого використання водних ресурсів господарюючими суб'єктами, зміни виробничих процесів (технологій) для зменшення витрат води на одиницю виготовленої продукції, використання оборотного водопостачання, багаторазового (багатоступеневого) водоочищення, реалізації природоохоронних заходів, упровадження екологічно безпечних технологій;

б) у семимісячний строк науково обгрунтовані технологічні нормативи водоспоживання і водовідведення для галузей економіки;

7) вжити заходів щодо розроблення та затвердження у шестимісячний строк національних стандартів на:

воду питну доочищену;

бутильовану питну воду;

фасовану питну воду, розлиту в тару споживача;

вимоги та методи контролю якості питної води;

8) опрацювати:

а) у двомісячний строк питання про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового використання коштів, які надходять до Державного бюджету України та місцевих бюджетів від збору за спеціальне використання води, на здійснення:

водоохоронних заходів (зокрема, розчистку водойм та русел річок і підтримання їх у належному стані, перекидання води у маловодні регіони, відновлення джерел та витоків річок);

фінансування проектів із модернізації та розвитку систем централізованого водопостачання і водовідведення;

б) у тримісячний строк за участю Національної академії наук України питання щодо запровадження сучасних методів очищення (демінералізації) шахтних вод та за результатами опрацювання розробити і забезпечити внесення в установленому порядку відповідних пропозицій.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистем Азовського і Чорного морів.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечувати постійне інформування населення про якість питної води, яка надходить споживачам;

2) вживати заходів щодо забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств водопровідно-каналізаційного та водного господарств.

4. Міністерству фінансів України забезпечувати у 2013 та наступних роках рівномірний щомісячний розподіл бюджетних асигнувань із загального фонду державного бюджету на виконання заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, а також Загальнодержавної цільової програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (зокрема, на буріння артезіанських свердловин для питного водопостачання).

5. Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров'я України забезпечити розроблення разом із Державним агентством водних ресурсів України і затвердити у шестимісячний строк методику розроблення проектів землеустрою з установлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів.

6. Міністерству екології та природних ресурсів України розробити разом із Державною службою геології та надр України і затвердити правила охорони підземних вод.

7. Державній екологічній інспекції України вжити додаткових заходів щодо забезпечення належного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства підприємствами - забруднювачами водних об'єктів, які є джерелами питного водопостачання.

8. Державному агентству водних ресурсів України:

1) провести разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом 2013 року інвентаризацію захисних гідротехнічних споруд і подати пропозиції щодо першочергових заходів із забезпечення їх належного стану з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

2) опрацювати у тримісячний строк питання щодо доцільності залучення водних ресурсів річки Дунай для поліпшення водозабезпечення південних регіонів України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЯНУКОВИЧ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України А.КЛЮЄВ