Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 890/2011 / 2011-09-01

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Національного антикорупційного комітету

1. Затвердити Положення про Національний антикорупційний комітет (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

статті 2 і 3 Указу Президента України від 26 лютого 2010 року № 275 «Про утворення Національного антикорупційного комітету»;

статтю 3 Указу Президента України від 26 березня 2010 року № 454 «Питання національного антикорупційного комітету».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

1 вересня 2011 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 вересня 2011 року № 890/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний антикорупційний комітет

1. Національний антикорупційний комітет (далі – Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

1) здійснення системного аналізу стану протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції;

2) розроблення антикорупційних заходів, зокрема, спрямованих на гармонізацію законодавства та усунення наявних у ньому протиріч;

3) підготовка пропозицій щодо спрощення дозвільних та інших процедур ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, які зумовлюють порушення у цій сфері;

4) розроблення з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних світових організацій проектів актів законодавства з питань посилення боротьби з корупцією.

4. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) здійснює моніторинг стану виконання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;

2) бере участь у підготовці для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроектів у сфері запобігання та протидії корупції;

3) готує пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції;

4) бере участь у підготовці проектів актів і доручень Президента України з питань запобігання і протидії корупції;

5) бере участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

6) організовує вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи Комітету;

7) виконує інші функції відповідно до актів Президента України.

5. Комітет має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі в роботі Комітету посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, представників об'єднань громадян;

3) утворювати робочі групи, у тому числі тимчасові, для опрацювання окремих питань діяльності Комітету;

4) запрошувати на свої засідання працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також об'єднань громадян, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

5) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України з питань антикорупційної політики;

6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, віднесених до його компетенції.

6. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

7. Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем є за посадою Міністр юстиції України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

8. Голова Комітету здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок та плани його роботи, головує на засіданнях Комітету.

9. Виконавчий секретар Комітету:

1) скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету, в разі відсутності Голови Комітету головує на засіданнях Комітету;

2) забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, ведення протоколів засідань Комітету;

3) затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності робочих груп, визначає їх керівників, затверджує за поданням керівників робочих груп персональний склад та склад радників таких груп, координує роботу робочих груп;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Комітету, регулярно інформує Президента України про хід реалізації цих рішень;

5) представляє Комітет у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

6) виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

10. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

11. Засідання Комітету є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Комітету забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, підготовлені ним матеріали на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Комітет систематично інформує громадськість про свою діяльність.

12. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комітету є вирішальним.

Рішення Комітету оформляються протоколом, який підписується Головою Комітету та виконавчим секретарем Комітету.

13. Рішення Комітету реалізуються шляхом видання в разі необхідності в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

14. Для врахування громадської думки в роботі Комітету, в тому числі при підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, утворюється Громадська рада, яка складається з представників інститутів громадянського суспільства і діє на правах робочої групи Комітету.

15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

16. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН