Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 252/2012 / 2012-04-06

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Комітет з питань реформування правоохоронних органів

З метою усунення дублювання повноважень правоохоронних органів, оптимізації їх структури і чисельності, чіткого визначення та розмежування компетенції цих органів, підготовки узгоджених пропозицій щодо їх подальшого комплексного реформування, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комітет з питань реформування правоохоронних органів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити:

Положення про Комітет з питань реформування правоохоронних органів (додається);

персональний склад Комітету з питань реформування правоохоронних органів (додається).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 квітня 2012 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2012 року № 252/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань реформування правоохоронних органів

1. Комітет з питань реформування правоохоронних органів (далі - Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

аналізування стану протидії та боротьби зі злочинністю, системи організації, координації та результатів діяльності правоохоронних органів, рівня кваліфікації, стану підготовки і відповідності керівників правоохоронних органів, визначення їх готовності протидіяти викликам і загрозам національній безпеці України;

вивчення і аналіз структури та досвіду діяльності правоохоронних органів іноземних держав;

підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів України, структури і чисельності, організації діяльності таких органів, усунення дублювання повноважень, чіткого визначення та розмежування їх компетенції;

організація підготовки та розгляд проектів законів, програм, заходів з удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, з питань координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян, своєчасного виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України.

4. Комітет для виконання покладених на нього основних завдань має право:

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до його компетенції;

розглядати стан виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у правоохоронній сфері;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників відповідних органів виконавчої влади;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

організовувати наради з питань, вирішення яких віднесено до його повноважень.

5. Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комітету.

Головою Комітету є Президент України.

Виконавчим секретарем Комітету є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

6. Голова Комітету:

здійснює керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету;

затверджує за поданням виконавчого секретаря Комітету склад робочих та експертних груп у разі їх створення.

7. Виконавчий секретар Комітету:

забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету;

готує та подає на затвердження Голові Комітету пропозиції щодо створення і складу робочих та експертних груп;

скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету;

затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності робочих та експертних груп, координує їх роботу;

здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Комітетом, та інформує Президента України про стан їх виконання;

персонально відповідає за організацію роботи Комітету;

у разі відсутності Голови Комітету головує на його засіданнях;

виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

8. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів.

9. Рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від його складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Прийняті Комітетом рішення оформляються протоколами і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

10. Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи створених ним робочих та експертних груп здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень.

Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2012 року №252/2012

СКЛАД
Комітету з питань реформування правоохоронних органів

ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович - Президент України, Голова Комітету
КЛЮЄВ Андрій Петрович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, виконавчий секретар Комітету
АЗАРОВ Микола Янович - Прем'єр-міністр України
БАЛОГА Віктор Іванович - Міністр надзвичайних ситуацій України
БЕВЗ Валерій Ананійович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (за згодою)
ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович - директор Національного інституту стратегічних досліджень
ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович - Міністр внутрішніх справ України
ІЛЛЯШОВ Григорій Олексійович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
КАЛЄТНІК Ігор Григорович - Голова Державної митної служби України
КАЛІНІН Ігор Олександрович - Голова Служби безпеки України
КІВАЛОВ Сергій Васильович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя (за згодою)
КЛИМЕНКО Олександр Вікторович - Голова Державної податкової служби України
КОЛЕСНИЧЕНКО Володимир Миколайович - Голова Вищої ради юстиції (за згодою)
КОЛОБОВ Юрій Володимирович - Міністр фінансів України
КОПИЛЕНКО Олександр Любимович - директор Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)
ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володимирович - Міністр юстиції України
ЛИТВИН Микола Михайлович - Голова Державної прикордонної служби України
ЛІСІЦКОВ Олександр Володимирович - Голова Державної пенітенціарної служби України
ЛЬОВОЧКІН Сергій Володимирович - Глава Адміністрації Президента України
ПИЛИПЧУК Петро Пилипович - Голова Верховного Суду України (за згодою)
ПШОНКА Віктор Павлович - Генеральний прокурор України (за згодою)
СІВКОВИЧ Володимир Леонідович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ТАЦІЙ Василь Якович - президент Національної академії правових наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (за згодою)
ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович - директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України (за згодою).

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН