Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 90/2010 / 2010-02-04

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

3 лютого 2010 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 3 лютого 2010 року

Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр

Розглянувши ситуацію, що склалася у сфері використання надр, проаналізувавши законодавство про надра, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність системних проблем, які становлять реальну загрозу економічній безпеці держави.

На території України, яка становить 0,7 відсотка світової території, виявлено до п'яти відсотків усіх мінерально-сировинних ресурсів земної кулі.

Належне державне управління в галузі геологічного вивчення та використання надр дало б змогу мінімізувати імпорт гостродефіцитної сировини: кольорових, рідкісних, рідкісноземельних, дорогоцінних металів, збільшити видобуток власних нафти і газу, значно підвищити економічну незалежність і безпеку держави.

Однак постійне реформування за роки незалежності органів, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення і використання надр, зокрема передача повноважень з управління підприємствами з геологічного вивчення та використання надр від одного державного органу до іншого, призвело до зниження ефективності діяльності таких підприємств та погіршення стану використання надр у державі в цілому.

Національна акціонерна компанія «Надра України», утворена у 2000 році з метою підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, не лише не досягла поставленої мети, а й не забезпечила ефективного управління підприємствами, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами.

Відсутність чіткого розподілу компетенції державних органів фактично унеможливила здійснення ефективного контролю за виконанням державного замовлення в галузі геологічного вивчення і використання надр.

Унаслідок формального застосування результативних показників бюджетних програм, неефективного здійснення розпорядниками бюджетних коштів видатків бюджету, зокрема, під час планування геологорозвідувальних робіт обсяги геологорозвідувальних робіт з 1991 року скоротилися в десятки разів, а кількість зайнятих у галузі працівників - ушестеро.

Використання видобувними підприємствами застарілого обладнання, зношеність якого становить 50-70 відсотків, відтік кваліфікованих спеціалістів призвели до зниження якості виконання робіт у галузі, виникнення аварійних ситуацій і, відповідно, відмови замовників геологорозвідувальних робіт від послуг підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Національна акціонерна компанія «Надра України» володіє корпоративними правами.

Не відповідає потребам сьогодення, стримує розвиток галузі, створює передумови для нераціонального використання надр та поширення корупції в цій галузі й недосконалість законодавства про надра.

З огляду на загрозливу ситуацію, що склалася в галузі геологічного вивчення і використання надр, та наявні у цій галузі ризики, а також ураховуючи, що нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» віднесено до основних загроз національній безпеці в екологічній сфері, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Вважати незадовільною роботу Кабінету Міністрів України із реалізації державної політики у сфері регулювання гірничих відносин.

2. Визнати такою, що не відповідає інтересам національної безпеки, існуючу систему державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр.

3. Кабінету Міністрів України:

1) розробити, в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України та забезпечити супроводження в парламенті проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про надра та інших законодавчих актів України, в якому передбачити, зокрема:

заборону переоформлення, відчуження спеціальних дозволів на користування надрами;

вичерпні підстави надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів,

порядок та умови проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів на користування надрами;

посилення відповідальності за порушення умов спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами;

збільшення частки відрахувань з платежів за користування надрами, що спрямовуються до місцевих бюджетів;

2) вжити у тримісячний строк у встановленому порядку заходів щодо:

затвердження пріоритетних напрямів розвитку мінерально-сировинної бази України на 2011 та наступні роки для забезпечення потреб вітчизняної промисловості у кольорових, рідкісних і рідкісноземельних металах;

визначення переліку родовищ корисних копалин для першочергового промислового освоєння з використанням прогресивних технологій;

забезпечення впровадження на підприємствах гірничо-металургійного комплексу високотехнологічних способів виробництва з використанням рідкісних, рідкісноземельних і легуючих металів та розвитку нових напрямів гірничо-металургійного виробництва з їх пріоритетним використанням;

удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з геологічного вивчення і використання надр для забезпечення найбільш ефективного та раціонального їх використання;

визначення оптимальної потреби підприємств металургійної промисловості у мінеральній сировині з урахуванням сучасних тенденцій розвитку гірничо-металургійного комплексу, прогресивних технологій, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції;

3) розробити та затвердити у тримісячний строк у встановленому порядку комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу господарської діяльності гірничодобувних підприємств на навколишнє природне середовище;

4) забезпечити розроблення з урахуванням світового досвіду механізмів залучення інвестицій у сферу використання надр;

5) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо підвищення ефективності діяльності та виведення з кризового стану Національної акціонерної компанії «Надра України», зокрема:

провести у чотиримісячний строк інвентаризацію майна і оцінку активів Національної акціонерної компанії «Надра України» та підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, перевірку ефективності її фінансово-господарської діяльності;

затвердити у п'ятимісячний строк план заходів зі стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Надра України» та стратегію її дальшого розвитку;

ужити заходів щодо запровадження в установленому порядку мораторію на списання, відчуження основних фондів (засобів) Компанії та підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, на період до визначення стратегії її дальшого розвитку;

вирішити питання щодо доцільності дальшого перебування керівників Національної акціонерної компанії «Надра України» та підприємств, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, на посадах;

6) забезпечити у тримісячний строк розроблення за участю Національної академії наук України, з урахуванням Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та схвалити Стратегію розвитку геологічної галузі України на період до 2030 року, спрямовану на:

удосконалення державного управління у сфері використання надр;

формування збалансованої мінерально-сировинної бази для задоволення прогнозованих потреб вітчизняної промисловості та з урахуванням кон'юнктури світового ринку;

упровадження екологічно безпечних технологій видобутку та переробки мінеральної сировини;

стимулювання комплексного використання надр під час видобутку та переробки корисних копалин;

упровадження ефективних механізмів видобутку і переробки мінеральної сировини на засадах державно-приватного партнерства;

забезпечення ефективного державного контролю за додержанням користувачами надр зобов'язань, що регламентують їх діяльність відповідно до законодавства;

створення загальнодоступної бази даних про видані спеціальні дозволи на користування надрами;

7) проаналізувати за участю Національної академії наук України інформацію про розвідані родовища корисних копалин, запаси корисних копалин яких оцінено або які знаходяться у стадії дослідно-промислової розробки та можуть бути у найкоротші строки передані для промислового освоєння, за наслідками цього аналізу в разі необхідності прийняти рішення щодо доцільності фінансування за рахунок державного бюджету дальшого проведення робіт на найбільш перспективних родовищах.

4. З метою посилення нагляду за додержанням законодавства про надра запропонувати Генеральній прокуратурі України:

здійснити у тримісячний строк перевірку додержання вимог законів при укладенні Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Національною акціонерною компанією «Надра України» договорів про спільну діяльність із вітчизняними та іноземними інвесторами;

організувати перевірку додержання законів під час надання прав на користування родовищами корисних копалин, зокрема спеціального дозволу на користування Сахалінським родовищем (Харківська область);

здійснити у тримісячний строк перевірку додержання вимог законів:

а) під час виконання суб'єктами господарювання договорів про спільну діяльність у сфері використання надр і проведення фінансово-господарських операцій за цими договорами та вжити в разі потреби відповідних заходів;

б) під час виконання робіт суб'єктами господарювання, яким надано спеціальні дозволи на користування вуглеводневими родовищами;

ужити за результатами проведених перевірок заходів реагування відповідно до законодавства.

5. Прем'єр-міністрові України щоквартально інформувати Секретаря Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання цього рішення.

 

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА