Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 55/2010 / 2010-01-22

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 жовтня 2009 року «Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 жовтня 2009 року «Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

22 січня 2010 року

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 7 жовтня 2009 року

Про розбудову і модернізацію інфраструктурах систем економіки і систем життєзабезпечення

Рада національної безпеки і оборони України, розглянувши комплекс проблем, пов'язаних із реалізацією державної політики забезпечення соціально-економічного розвитку, констатує зростання негативних тенденцій в інфраструктурних системах економіки і системах життєзабезпечення, що породжує низку загроз національній безпеці України.

Стан розвитку інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення, модернізації основних фондів цих систем не відповідає потребам України, стримує вирішення державою стратегічних завдань щодо формування інноваційної моделі розвитку економіки, посилення її конкурентоспроможності.

Численні аварії на лініях електропередач, газорозподільних мережах, магістральних мережах газопостачання та залізничному транспорті, вкрай недостатнє забезпечення міст і селищ належними комунальними, транспортними, побутовими та медичними послугами, а також значна кількість об'єктів підвищеної небезпеки, які мають вичерпаний технічний та технологічний ресурс, обмеженість спрямованих у ці сфери фінансових ресурсів та неефективне їх використання дають підстави для висновку, що в Україні наявні ознаки інфраструктурної кризи.

Головними причинами наростання потенційних та реальних загроз в інфраструктурних системах економіки і системах життєзабезпечення є відсутність довгострокової стратегії розвитку, розбудови і модернізації цих систем, недосконалість нормативно-правової бази, що регулює відповідні відносини, а також неналежне виконання органами виконавчої влади низки рішень Ради національної безпеки і оборони України, спрямованих на розв'язання проблемних питань у зазначеній сфері.

Ураховуючи, що дальше зволікання з формуванням ефективної довгострокової державної політики щодо розвитку інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення, із запровадженням механізмів її реалізації створюватиме умови для посилення загроз національній безпеці України в економічній, соціальній і екологічній сферах, які визначені статтею 7 Закону України «Про основи національної безпеки України», Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Вважати роботу Кабінету Міністрів України щодо розвитку усіх сегментів інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення недостатньою.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечувати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки, необхідні для фінансування:

державних цільових програм, спрямованих на модернізацію інфраструктури транспорту, його рухомого складу, будівництва у галузі транспорту;

витрат, пов'язаних із відбором, доставкою, проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, відповідно до статті 16 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

2) підготувати (доопрацювати) та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) у місячний строк законопроект про амортизацію основних фондів, в якому передбачити, зокрема, вдосконалення засад політики формування амортизаційних фондів підприємств та механізмів, цільового використання амортизаційних відрахувань на реновацію та впровадження інноваційних технологій;

б) у тримісячний строк: законопроекти про внесення змін до:

- Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо вдосконалення механізмів фінансування та функціонування Стабілізаційного фонду, передбачивши перегляд джерел його наповнення та збільшення обсягів коштів Фонду, що спрямовуються на інноваційну діяльність і модернізацію основних фондів;

- Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування за виробництво, реалізацію або застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають установленим щодо них вимогам;

проект Податкового кодексу України, передбачивши, зокрема:

- зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання;

- удосконалення процедур адміністрування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- запровадження стимулів до модернізації основних фондів шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств, що спрямовується на реінвестування, і збільшення кількості груп основних фондів із запровадженням відповідної диференційованої шкали норм амортизації;

- удосконалення системи рентних платежів у сфері надро- та природокористування;

- єдині підходи до оподаткування діяльності на ринку фінансових послуг;

- удосконалення системи місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) та розширення податкової бази;

проект Закону про Стратегію розвитку України до 2020 року, підготовлений з урахуванням Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 року № 105;

в) у шестимісячний строк: законопроекти:

- про обов'язкове медичне страхування;

- про медичні послуги, які виходять за межі медичної допомоги та надаються на платній основі у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

- про основні засади державної політики у сфері забезпечення надійної та безпечної експлуатації конструкцій, споруд, обладнання та інженерних мереж;

3) у місячний строк:

ужити в установленому порядку заходів щодо забезпечення ефективного використання кредитних ресурсів, одержаних від Міжнародного валютного фонду, спрямування їх на розвиток економіки, зокрема на модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення;

запровадити проведення за участю Національного банку України щомісячного моніторингу стану функціонування фінансової системи, в тому числі ринків фінансових послуг, а також стану ефективності заходів антикризового регулювання фінансової системи;

4) у двомісячний строк:

вирішити питання щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 1 1 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» на потенційно небезпечні об'єкти військового призначення;

розглянути питання щодо відтермінування приватизації відкритого товариства «Укртелеком» з урахуванням фінансово-економічних обставин та неготовності зазначеного об'єкта до процесу приватизації;

опрацювати разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями питання щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів стосовно збільшення доходної частини місцевих бюджетів за рахунок зміни зарахування окремих податків, зборів (обов'язкових платежів) з державного бюджету до місцевих бюджетів, а також створення у складі місцевих бюджетів цільових фондів для забезпечення безпечного стану конструкцій, споруд, обладнання та інженерних мереж комунальних підприємств, передбачивши розширення бази оподаткування для їх формування;

5) у тримісячний строк:

розглянути питання та вжити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення механізмів розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами в частині врахування при розрахунку показників обсягів видатків бюджетів місцевого самоврядування потреби в коштах на здійснення капітального ремонту об'єктів інфраструктури міст, селищ і сіл залежно від стану існуючого фонду споруд та інженерних мереж (крім об'єктів, фінансування яких має здійснюватися відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України);

опрацювати питання щодо надання центральному органу виконавчої влади в галузі транспорту повноважень зі здійснення нагляду (контролю) за обліком інженерних споруд автомобільного, залізничного, річкового та морського транспорту;

6) у шестимісячний строк:

а) забезпечити розроблення та впровадження в установленому порядку: комплексу заходів щодо підвищення ефективності управління

державним боргом у частині запровадження механізмів розподілу ризиків державних гарантій між державою, кредиторами і бенефіціарами, мінімізації втрат бюджетних коштів при управлінні умовними зобов'язаннями Уряду України, недопущення неконтрольованого нарощування державного боргу України;

заходів щодо забезпечення ефективного функціонування іпотечного ринку, стабільного розвитку інститутів спільного інвестування;

заходів щодо прискорення реформування системи державного соціального страхування;

порядку використання фонду захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в мирний час;

б) внести зміни до нормативно-правових актів з питань надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, газо- та електропостачання, передбачивши заборону укладати договори про надання відповідних послуг у разі відсутності необхідної документації з уведення в експлуатацію завершеного будівництвом об'єкта, а також у разі самочинного будівництва об'єкта;

в) розглянути питання щодо надання в установленому порядку статусу центрального органу виконавчої влади Державній службі геодезії, картографії та кадастру;

г) забезпечити завершення інвентаризації газорозподільних мереж та за її підсумками вжити заходів для підвищення надійності і безпеки експлуатації цих мереж;

д) розглянути питання щодо доцільності передачі аеродромів, які входять до складу аеропортів, із комунальної у державну власність;

7) забезпечити розроблення і схвалити у десятимісячний строк Стратегію використання та відновлення природних ресурсів України, Стратегію збалансованого розвитку агроекосистем з використання та відтворення земельних ресурсів;

8) до 1 січня 2011 року:

розробити та здійснити в установленому порядку заходи з проведення підприємствами усіх форм власності інвентаризації, прийняття на облік та технічне обслуговування неврахованих будівель і споруд, об'єктів життєзабезпечення;

забезпечити здійснення заходів із модернізації лабораторій державної санітарно-епідеміологічної служби України та державної служби ветеринарної медицини України;

9) забезпечувати в установленому порядку впровадження єдиного геопросторового підходу під час формування земельного кадастру, державного водного кадастру, державного лісового кадастру, містобудівного кадастру населених пунктів, державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, державного кадастру природних лікувальних ресурсів, державного кадастру тваринного світу та кадастру рослинного світу.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям передбачати окремим рядком у проектах відповідно Державного бюджету України та місцевих бюджетів видатки на виконання заходів з охорони праці згідно із Законом України «Про охорону праці».

4. Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України здійснити у тримісячний строк заходи щодо вдосконалення системи підготовки кваліфікованих робітників та переглянути кваліфікаційні характеристики робітничих професій з урахуванням сучасних технологій виробництва та сфери послуг.

5. Міністерству економіки України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України:

а) привести у двомісячний строк перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка магістрів, бакалаврів, молодших спеціалістів, у відповідність із Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій»;

б) у тримісячний строк:

розробити та подати в установленому порядку на затвердження проект положення про державне замовлення на освітні послуги щодо формування його за видами і напрямами системи підготовки кадрів та з урахуванням вартості підготовки фахівця відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій»;

розробити та затвердити механізм визначення обсягу потреби ринку праці у кваліфікованих кадрах на поточний рік, середній та довгостроковий періоди.

6. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству будівництва та регіонального розвитку України розробити і затвердити у тримісячний строк порядок спільних дій щодо виявлення та протидії самочинному будівництву.

7. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству аграрної політики України, Державному комітету ветеринарної медицини України сформувати у тримісячний строк та забезпечити ведення реєстрів потужностей (об'єктів) та їх операторів відповідно до положень Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

8. Міністерству економіки України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству праці та соціальної політики України, Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду підготувати та подати в шестимісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення кваліфікованими фахівцями служб охорони праці підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів державного нагляду і громадського контролю всіх рівнів.

9. Міністерству економіки України вжити в шестимісячний строк у встановленому порядку заходів щодо приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА).

10. Міністерству охорони здоров'я України у шестимісячний строк:

підготувати та подати в установленому порядку на затвердження пропозиції щодо вдосконалення порядку організації та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні;

удосконалити здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання законодавства у сфері виробництва та обігу лікарських засобів;

підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань охорони материнства і дитинства.

11. Міністерству регіонального розвитку та будівництва України:

проаналізувати у шестимісячний строк нормативно-правові акти з питань планування територій міських і сільських поселень та за результатами аналізу підготувати пропозиції щодо внесення до цих актів змін з метою приведення у відповідність із сучасними вимогами містобудування та з урахуванням світової практики;

запровадити до 2011 року організаційне та методологічне в межах повноважень супроводження проведення робіт з розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (генеральні плани, детальні плани, місцеві правила забудови населених пунктів тощо).

12. Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити протягом 2010 року:

підготовку разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо адаптації технічних регламентів та національних стандартів до законодавства ЄС;

створення мережі випробувальних лабораторій з контролю вмісту генетично модифікованих організмів у сировині та харчових продуктах.

13. Державному комітету інформатизації України розробити та подати у тримісячний строк в установленому порядку на затвердження регламент електронного документообігу між органами державної влади, а також формати та протоколи національної системи електронного цифрового підпису.

14. Національному космічному агентству України вжити у шестимісячний строк заходів щодо розроблення в установленому порядку проекту державної цільової програми створення національної супутникової системи дистанційного зондування Землі з визначенням завдань моніторингу об'єктів інфраструктури систем життєзабезпечення, цивільного захисту, задоволення потреб економіки, оборони та безпеки.

15. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та затвердити у двомісячний строк заходи щодо зниження рівня небезпеки діючих об'єктів інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення, поліпшення умов їх експлуатації з метою стримування процесів старіння та пом'якшення впливу на ресурс цих об'єктів або виведення аварійно небезпечних об'єктів з експлуатації, передбачивши відповідальних осіб за виконання цих заходів;

розглянути щоквартально в межах своїх повноважень хід виконання галузевих та регіональних програм модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних об'єктів;

забезпечити розроблення та оновлення в установленому порядку протягом року відповідної містобудівної документації, в тому числі регіональних, місцевих правил забудови, з використанням даних містобудівного кадастру населених пунктів та з урахуванням можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях та в регіонах.

 

Голова Ради національної безпеки і оборони України        В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України    Р.БОГАТИРЬОВА