Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 713/2009 / 2009-09-04

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2009 року «Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2009 року «Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі» (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 червня 2005 року №951 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі».

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України     Віктор ЮЩЕНКО

4 вересня 2009 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 26 червня 2009 року

Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі

Розглянувши звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі, Рада національної безпеки і оборони України констатує, що вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) відкрив широкі можливості для розвитку національної економіки.

Набуття членства в СОТ створило позитивні передумови для соціально-економічного розвитку України: поліпшення умов торгівлі на світовому ринку для вітчизняних виробників; розширення можливостей споживачів щодо вибору товарів, робіт, послуг унаслідок посилення конкуренції між імпортними і вітчизняними товарами, що має сприяти підвищенню якості таких товарів та зниженню цін на них; дальше приведення законодавства України про державну регуляторну політику у відповідність із міжнародно визнаними нормами і правилами. |

Україна отримала можливість застосовувати принципи і механізми СОТ для дальшого розвитку зовнішньої торгівлі та збільшення товарообігу з державами - основними партнерами.

Позитивним наслідком вступу до СОТ є початок переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, щодо створення зони вільної торгівлі.

Перехід на нові принципи державної підтримки вітчизняного виробника відповідно до норм СОТ потребує якнайшвидших змін у регулюванні відносин у низці галузей національної економіки, зокрема в агропромисловому комплексі, фінансовому секторі, а також освоєння дозволених та поширених у світовій практиці інструментів державної підтримки, що створюють умови для розвитку довгострокових конкурентних переваг для вітчизняних виробників.

Підвищення рівня відкритості національної економіки як наслідок членства України в СОТ зумовлює необхідність зростання конкурентоспроможності вітчизняного виробника та поліпшення інвестиційного клімату в державі. Цьому мають сприяти відповідні заходи державної структурної політики, зокрема, щодо заохочення інвестиційного та інноваційного розвитку, ресурсо- та енергозбереження, підвищення ефективності організації економічних процесів.

Поряд із незаперечним позитивним стратегічним впливом, пов'язаним з адаптацією національної економіки та вітчизняного конкурентного простору до умов світового ринку, вступ до СОТ створює певні ризики зниження фінансово-економічних показників тих вітчизняних виробників, конкурентоспроможність яких є недостатньою через технологічну відсталість, що підвищує ризики дальшого перетворення України в державу з орієнтацією на виробництво товарів з низьким ступенем переробки.

Затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року №1381-р план заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ потребує суттєвого вдосконалення, оскільки не охоплює всього спектра питань, які мають бути вирішені в ході адаптації української економіки до вимог СОТ.

Погіршення ситуації на світових ринках через світову фінансову кризу негативно вплинуло на динаміку економічного зростання в Україні та призвело до певного зниження позитивного ефекту від набуття Україною членства в СОТ.

Водночас значно посилює ризики в зовнішньоекономічній сфері поєднання негативних наслідків світової фінансової кризи із загостренням внутрішньополітичної кризи в Україні.

Ураховуючи, що ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки, низька конкурентоспроможність продукції, критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам становлять відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» реальні загрози національній безпеці України, насамперед в економічній та соціальній сферах, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі взяти до відома.

2. Кабінету Міністрів України:

1) внести у двомісячний строк зміни до плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року №1381-р, передбачивши, зокрема:

конкретизацію завдань щодо розв'язання проблем, які постають перед національною економікою на сучасному етапі її розвитку;

механізми реалізації передбачених завдань, урахувавши при цьому необхідність надання державної підтримки відповідним галузям економіки, виходячи з норм СОТ та фінансових можливостей держави;

заходи, спрямовані на стимулювання збільшення у пропозиції внутрішнього ринку частки товарів вітчизняного виробника;

2) вжити з урахуванням виконання завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27 березня 2009 року «Про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм», уведеним у дію Указом Президента України від 22 червня 2009 року №474, заходів щодо фінансування в установленому порядку в повному обсязі програм, розроблення і затвердження яких передбачені планом, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

3) забезпечити щоквартальний контроль виконання плану заходів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

4) проаналізувати у місячний строк відповідність законів та інших нормативно-правових актів України, якими регулюється торговельний режим національної економіки, зобов'язанням, узятим Україною при вступі до СОТ;

5) вжити в установленому порядку заходів щодо загальної безпеки продукції;

6) у тримісячний строк:

а) розробити та затвердити:

програму підтримки та розвитку експорту, визначивши, зокрема, заходи щодо вдосконалення структури експорту в напрямі збільшення частки високотехнологічної продукції, щодо запровадження системи кредитування і страхування експорту, в тому числі механізмів страхування експортних та кредитних ризиків, передбачивши при цьому під час складання проектів Державного бюджету України на 2010 та наступні роки бюджетні асигнування на реалізацію вищезазначених заходів;

заходи, спрямовані на посилення фінансового контролю за ціноутворенням при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, зокрема фінансових операцій між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, прихованого вивозу за межі державного кордону України капіталу та фінансових активів через застосування механізму трансфертного ціноутворення;

б) запровадити механізм інформаційної та консультативної підтримки діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі на зовнішніх ринках) шляхом удосконалення системи інформування реальних та потенційних покупців і продавців про кількісні, якісні та цінові пропозиції, про міжнародні, регіональні акти (зокрема, угоди СОТ, Регламент Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року №1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозвіл, обмеження у використанні хімічних речовин), забезпечення зручності доступу до такої інформації;

7) завершити з метою забезпечення виконання зобов'язань, узятих Україною при вступі до СОТ, здійснення заходів щодо приведення національної системи стандартизації і технічного регулювання у відповідність із нормами і правилами СОТ, європейською практикою, а також щодо запровадження сучасних технічних регламентів на основі директив Європейського Союзу (Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/95/ЕС від 3 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції та Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 року про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо юридичної відповідальності за неякісну продукцію), зокрема, перегляд переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та підготовку пропозицій про вилучення з цього переліку товарів з низьким ступенем ризику;

8) забезпечити з метою поліпшення захисту національних товаровиробників від недобросовісної конкуренції на зовнішньому та внутрішньому ринках ужиття в установленому порядку заходів, зокрема, щодо:

запровадження механізму моніторингу дискримінаційних та/або недружніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань при застосуванні обмежувальних заходів на зовнішніх ринках та звернень суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності стосовно таких дій з метою захисту інтересів національного товаровиробника через ефективне використання механізму регулювання суперечок у рамках СОТ та інших міжнародних процедур;

активізації заходів із застосування торговельно-обмежувальних процедур з метою захисту національного товаровиробника на внутрішньому ринку від демпінгового, масованого та субсидованого імпорту товарів;

здійснення у постійному режимі моніторингу звернень національних товаровиробників щодо захисту від недобросовісного імпорту, запроваджених за результатами розслідувань торговельно-обмежувальних заходів, забезпечивши при цьому щоквартально подання звітів та підготовку відповідних рекомендацій стосовно аналізу впливу на національного товаровиробника результатів впровадження/невпровадження заходів;

9) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів законів про ринковий нагляд (реєстраційний №1365), про внесення зміни до Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (реєстраційний №2297), про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини» (реєстраційний №3301) та про загальну безпеку продукції (реєстраційний №3421);

10) завершити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів:

а) невідкладно:

про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» щодо скасування реєстрації декларації виробника про відповідність;

про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо уточнення терміна «стандарт»;

про внесення змін до деяких законів України щодо приведення товарної номенклатури у відповідність із вимогами Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року на виконання міжнародних зобов'язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та приведення ставок ввізного мита у відповідність із зобов'язаннями України, взятими за Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі, ратифікованим Законом України від 10 квітня 2008 року №250-VI;

б) у шестимісячний строк - про підтримку соціальних стандартів для працівників сільськогосподарських підприємств;

11) розробити разом із Національним інститутом стратегічних досліджень за участю провідних наукових установ України до кінця 2009 року проект стратегії реалізації потенціалу членства України в СОТ, в якому, зокрема, передбачити:

пріоритети економічного розвитку держави в умовах підвищення рівня відкритості національної економіки;

особливості спеціалізації та позицій України на світовому ринку, виходячи з національних інтересів держави;

особливості надання державної підтримки відповідним галузям економіки, виходячи з умов СОТ, відповідних фінансових можливостей держави;

засади стимулювання розвитку експорту та розширення частки високотехнологічної продукції в його структурі;

12) забезпечувати реалізацію зазначеної стратегії під час підготовки проектів відповідних актів Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

13) подати на розгляд Президентові України пропозиції щодо позиції України в рамках Дохійського раунду переговорів.

3. Запропонувати Президентові України визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 червня 2005 року №951 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі».

Голова Ради національної безпеки і оборони України        В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України    Р.БОГАТИРЬОВА