Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 63/2002 / 2002-01-24

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

 

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України та її персональний склад (додаються).

 

2. Призначити МАРЧУКА Євгена Кириловича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 22 січня 2002 року N 63/2002

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 22 січня 2002 року N 63/2002

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

 

 

1. Міжвідомча комісія з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Комісії є:

 

аналіз стану і можливих загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та узагальнення міжнародного досвіду щодо формування та реалізації інформаційної політики;

 

аналіз здійснення галузевих програм і виконання заходів, пов'язаних із реалізацією міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади державної політики в інформаційній сфері;

 

розроблення і внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

 

визначення національних інтересів України в інформаційній сфері, концептуальних підходів до формування державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки держави;

 

здійснення системних заходів, спрямованих на вдосконалення інформаційної політики України, реалізацію державної стратегії розвитку і захисту національного інформаційного простору та входження України у світовий інформаційний простір;

 

удосконалення системи правового та наукового забезпечення інформаційної безпеки України;

 

розвитку інформаційної інфраструктури держави, зокрема з питань модернізації її матеріально-технічної бази та належного фінансового забезпечення;

 

організації та порядку міжвідомчої взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки;

 

удосконалення системи оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України (в тому числі альтернативною інформацією) у сфері національної безпеки і оборони.

 

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

 

одержувати в установленому порядку безоплатно від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

 

використовувати державні електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій;

 

здійснювати науково-експертний аналіз виконання галузевих і відомчих науково-технічних програм, проектів, планів, заходів і робіт з розвитку інфраструктури інформаційної безпеки держави;

 

брати участь у роботі наглядових і спостережних рад підприємств, установ і організацій (за їх згодою), які реалізують державну інформаційну політику;

 

утворювати в разі потреби експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;

 

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, вирішення яких віднесено до повноважень Комісії;

 

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.

 

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії, які працюють на громадських засадах.

 

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

6. Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

 

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

 

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

 

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

 

8. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний з прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

 

9. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

10. Інформаційне, організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

 

11. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

 

Глава Адміністрації Президента України

В.ЛИТВИН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 22 січня 2002 року N 63/2002

 

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

МАРЧУК

Євген Кирилович

- Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії

ДОВГИЙ

Станіслав Олексійович

- Голова Державного комітету зв'язку та інформатизації України, заступник голови Комісії

БАГРАЄВ

Микола Георгійович

- член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМОВ

Анатолій Павлович

- заступник Голови Служби безпеки України

ДРАЧ

Іван Федорович

- Голова Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України

ЗІНЧЕНКО

Олександр Олексійович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (за згодою)

КОМАРОВ

Валерій Георгійович

- перший заступник генерального директора Національного космічного агентства України

КУЛИК

Зіновій Володимирович

- шеф-редактор загальнонаціонального тижневика "Політика і культура"

ЛУЦЬКО

Василь Степанович

- Державний секретар Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МОТРЕНКО

Тимофій Валентинович

- заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

ПИРОЖКОВ

Сергій Іванович

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки

ПРОЦИК

Петро Йосипович

- заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

СЕРГЕЄВ

Юрій Анатолійович

- Державний секретар Міністерства закордонних справ України

СЕРГІЄНКО

Іван Васильович

- академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова

СЛЮСАРЕВСЬКИЙ

Микола Миколайович

- керівник управління Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України

СТЕПКО

Михайло Филимонович

- заступник Державного секретаря Міністерства освіти і науки України

СТОРОЖУК

Ігор Анатолійович

- президент Національної телекомпанії України

ТУРБОВЕЦЬ

Сергій Вікторович

- керівник експертно-консультативної групи з питань розвитку мережі Інтернет при апараті Ради національної безпеки і оборони України

УТКІН

Євген Володимирович

- голова Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України

ЧЕРНОУСЕНКО

Олег Іванович

- Керівник Управління апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

ШУЛЬГА

Владислав Васильович

- начальник управління Державного управління справами

 

Глава Адміністрації Президента України

В.ЛИТВИН