Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 423/2009 / 2009-06-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України», введеним у дію Указом Президента України від 6 квітня 2009 року № 220, постановляю:

1. Затвердити Положення про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

2. Призначити головою Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України КОМІСАРЕНКА Сергія Васильовича – директора Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України, академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, академіка Академії медичних наук України.

3. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 23 червня 2004 року № 672 «Про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України»;

статтю 13 Указу Президента України від 14 лютого 2006 року № 132 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2006 року «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами»;

Указ Президента України від 24 травня 2006 року № 433 «Про деякі питання Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України»;

Указ Президента України від 20 вересня 2007 року № 905 «Про деякі питання Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України    Віктор ЮЩЕНКО

10 червня 2009 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 червня 2009 року № 423/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту  при Раді національної
безпеки і оборони України

1. Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України (далі – Комісія) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення аналізу існуючих та можливих загроз біологічного походження національній безпеці України;

здійснення аналізу виконання державних цільових програм, стану реалізації заходів у сфері біобезпеки та біологічного захисту;

узагальнення міжнародного досвіду з формування і реалізації державної політики у сфері біобезпеки та біологічного захисту;

розроблення і внесення Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

– визначення національних інтересів України у сфері біобезпеки та біологічного захисту;

– удосконалення правового регулювання у сфері біобезпеки та біологічного захисту;

– удосконалення системи оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення Голови Ради національної безпеки і оборони України (у тому числі альтернативною інформацією) з питань біобезпеки та біологічного захисту.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

порушувати питання про залучення в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань учених та фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади;

брати участь у засіданнях, нарадах з питань, віднесених до її компетенції;

утворювати в разі потреби експертні групи.

5. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії.

Комісію очолює голова, якого призначає та увільняє від виконання обов'язків Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією голови Комісії вносить Президентові України подання щодо змін персонального складу Комісії.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із заступників за визначенням голови.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Голова Комісії в разі необхідності скликає позачергове засідання Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Прийняті рішення оформляються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем Комісії.

8. Рішення Комісії можуть надсилатися для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України  В.УЛЬЯНЧЕНКО