Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 220/2009 / 2009-04-06

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                Віктор ЮЩЕНКО

6 квітня 2009 року

 


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 27 лютого 2009 року

Про біологічну безпеку України

Розглянувши ситуацію у сфері біологічної безпеки України, Рада національної безпеки і оборони України зазначає посилення негативного впливу біологічних факторів на населення, можливість виникнення загроз біологічного походження, пов'язаних із розвитком сучасних біотехнологій та появою синтетичної біології, проявами біотероризму, відсутністю чітких правил поведінки при здійсненні генетично-інженерної діяльності та роботі з небезпечними біологічними агентами.

Наявність значної кількості об'єктів підвищеної небезпеки з вичерпаними технічними та технологічними ресурсами, а також природних осередків концентрації патогенних мікроорганізмів - збудників особливо небезпечних інфекційних хвороб підвищує ризики виникнення надзвичайних ситуацій, створює реальні загрози життєдіяльності населення, дальшому соціально-економічному розвитку та національній безпеці України.

Протидія негативному впливу біологічних факторів та біозагрозам ускладнюється недосконалістю відповідної нормативно-правової бази, відсутністю в державі атестованих методик досліджень та системи стандартів у цій сфері тощо.

Недостатньо врегульовано питання поводження з генетично модифікованими організмами, державної підтримки генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної і генетичної безпеки, механізми безпечного практичного застосування генетично модифікованих організмів. Уряд фактично не координує роботу центральних органів виконавчої влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з генетично модифікованими організмами та генетично-інженерної діяльності.

Відсутні програми з біобезпеки та запобігання проявам біологічного тероризму, не створено національну систему протидій можливим біозагрозам, зокрема не утворено автоматизовані і інтегровані банки даних про можливі загрози біологічного та хімічного походження.

Незадовільними залишаються фінансування та матеріально-технічне забезпечення лабораторій, що працюють зі збудниками особливо небезпечних інфекційних хвороб та зберігають колекції таких збудників. Знижується рівень професійної підготовки персоналу, допускаються порушення вимог протиепідемічного режиму роботи та санітарних норм під час виробництва, зберігання, обігу та утилізації біологічних агентів.

Послаблений державний нагляд і контроль у сфері біологічної безпеки, зокрема в процесі зміни власника об'єктів підвищеної небезпеки, недосконала організація охорони патогенних мікроорганізмів і штамів небезпечних та особливо небезпечних інфекційних хвороб, які зберігаються в мікробіологічних лабораторіях, підвищують ризики несанкціонованих доступів та витоку патогенних мікроорганізмів у навколишнє середовище, що може спричинити масові інфекційні захворювання.

Зважаючи на те, що зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів, неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів, небезпека біологічного тероризму, посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки і оборони України» є загрозою національним інтересам та національній безпеці України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати існуючий стан біологічної безпеки таким, що не відповідає національним інтересам та вимогам національної безпеки України та не забезпечує ефективну протидію біологічним загрозам населенню, сільському господарству, довкіллю тощо.

2. Визначити серед пріоритетних завдань органів виконавчої влади здійснення системних заходів з ефективної організації систем біобезпеки держави, протидії проявам біотероризму, захист населення від безконтрольного та протиправного розповсюдження генетично модифікованих організмів, збереження здорового та безпечного природного середовища.

3. Кабінету Міністрів України:

1) опрацювати у місячний строк питання щодо створення органу, відповідального за організацію постійного моніторингу і виявлення біологічних загроз;

2) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародного досвіду та схвалити до 1 жовтня 2009 року в установленому порядку Концепцію державної програми біобезпеки та біологічного захисту, передбачивши в ній, зокрема:

створення та особливості формування національної системи виявлення біологічних загроз;

приведення законодавства України, що регулює питання біологічної безпеки та біологічного захисту, у відповідність із міжнародними вимогами;

створення нових та вдосконалення існуючих систем біобезпеки та біологічного захисту, зокрема, шляхом державної підтримки комплексу інженерно-технічних заходів та оснащення відповідних установ новітнім обладнанням з метою гарантованого нерозповсюдження збудників особливо небезпечних хвороб;

створення національного центру сучасних біотехнологій та програм виробництва імунобіологічних препаратів з метою забезпечення потреб медицини та ветеринарної медицини відповідними вакцинами, зокрема лікувальними антисироватками, імунодіагностикумами, імуномодуляторами, антидотами, сучасними препаратами білків крові тощо;

впровадження системи моніторингу і контролю можливих загроз біологічного та хімічного походження шляхом створення міжвідомчої інтегрованої і стандартизованої мережі лабораторій;

забезпечення надання медико-генетичної допомоги населенню відповідно до його потреб;

впровадження комплексу заходів щодо розвитку засобів і методів технічного контролю і діагностики об'єктів і обладнання підприємств біотехнологічних виробництв, ліцензування їх діяльності, розробки і впровадження відповідних систем безпеки і правил перевезення біологічних вантажів для всіх видів транспорту;

3) розробити та внести до 1 жовтня 2009 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження маркування продукції, яка містить генетично модифіковані організми, відповідно до міжнародних стандартів;

4) вжити протягом 2009 року заходів щодо зміцнення кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази центральних органів виконавчої влади, які забезпечують виконання Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»;

5) вжити відповідних заходів в установленому порядку щодо утворення у складі виконавчих органів, визначених для реалізації Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, від 29 серпня 2005 року, структурних підрозділів з питань організації, координації та супроводження передбачених Угодою заходів.

4. Рекомендувати Національній академії наук України, Українській академії аграрних наук України, Академії медичних наук України розробити та подати до 1 липня 2009 року на затвердження в установленому порядку проект типового кодексу біоетики та типових правил поведінки фахівців, які працюють з небезпечними біологічними агентами, в яких передбачити, зокрема, особисту відповідальність фахівців за дотримання вимог безпеки.

5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству аграрної політики України до 1 липня 2009 року включити до навчальних планів відповідних вищих навчальних закладів викладання основ біобезпеки та біоетики.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення до 1 червня 2009 року територіальними підсистемами захисту населення і територій оцінки можливих біозагроз та вжити протягом 2009 року відповідних заходів щодо підготовки необхідних матеріальних та людських ресурсів для реагування на них.

7. Державному комітету ветеринарної медицини України в установленому порядку забезпечити проведення перевірок стану худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин, зокрема тих, що загинули від особливо небезпечних (карантинних) хвороб.

8. Визнати за доцільне:

ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, утворену Указом Президента України від 23 червня 2004 року №672 «Про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України»;

утворити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на затвердження Президентові України проект Положення про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України і пропозиції щодо її персонального складу.

Голова Ради національної безпеки і оборони України                 В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України             Р.БОГАТИРЬОВА