Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 221/2009 / 2009-04-06

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України          Віктор ЮЩЕНКО

6 квітня 2009 року

 


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 27 лютого 2009 року

Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України

Розглянувши діяльність органів виконавчої влади щодо забезпечення безпеки водних ресурсів та якості питної води в населених пунктах України, Рада національної безпеки і оборони України відзначає недосконалість діючої системи державного регулювання і контролю у цій сфері.

Внаслідок поступового виснаження і забруднення джерел прісної води, незадовільного технічного стану та зношеності систем водопостачання і водовідведення, застосування застарілих технологій водопідготовки знижується якість питної води, підвищуються ризики виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та епідемічного характеру.

Недостатньо ефективною є система моніторингу у сфері питного водопостачання. Нормативно-правова база у сфері забезпечення безпечного стану водних ресурсів та якості питної води є недосконалою. Міжвідомча координація і фінансове забезпечення реалізації державних цільових програм, заходи яких спрямовані на поліпшення якості водних ресурсів та питної води, здійснюється на низькому рівні. Критичними залишаються технічний стан основних фондів підприємств централізованого водопостачання і водовідведення, технічний та санітарний стан децентралізованих об'єктів водопостачання, недосконалими є технології підготовки питної води.

У зв'язку з наведеним та враховуючи, що відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» погіршення екологічного стану водних басейнів, зниження якості питної води, нераціональне, виснажливе використання водних ресурсів, критичний стан основних виробничих фондів у системах життєзабезпечення, зокрема водопостачання та водовідведення, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру становлять загрози національній безпеці України в екологічній, соціальній та економічній сферах, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати неефективною роботу Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки водних ресурсів та якості питної води в населених пунктах України.

2. Визнати недостатньою роботу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України з організаційного забезпечення виконання загальнодержавних програм, спрямованих на забезпечення безпеки водних ресурсів та якості питної води в населених пунктах України.

3. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

а) у тримісячний строк:

про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів контролю за дотриманням водного законодавства на землях водного фонду;

про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за перевищення встановлених дозволами на спеціальне водокористування лімітів або здійснення спеціального водокористування без дозволів;

про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку зміни цільового призначення земель водного фонду та земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких розташовані та функціонують меліоративні системи;

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення розміру штрафних санкцій за порушення законодавства в сфері охорони природи, використання природних ресурсів;

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти довкілля;

б) до 1 січня 2010 року:

про загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2020 року, передбачивши, зокрема, заходи, спрямовані на охорону, раціональне використання та відтворення водних ресурсів України за басейновим принципом;

про загальнодержавну цільову програму охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів;

про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» щодо заходів з упровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій очищення дренажних та промивних вод до рівня питної води;

2) у тримісячний строк:

опрацювати питання щодо спрощення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування прісних підземних вод, а також щодо оптимізації розмірів платежів за користування такими надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, що справляється з користувачів надр, які здійснюють видобування прісних підземних вод на раніше розвіданих родовищах;

опрацювати питання щодо запровадження штрафних санкцій за використання видобутих прісних підземних вод для поливу і в технічних цілях та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

розробити механізми стимулювання гірничорудних підприємств до впровадження технологій демінералізації шахтних вод;

3) у шестимісячний строк:

забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку нормативно-правових актів щодо якості води питної, призначеної для споживання людиною, та щодо використання природних мінеральних вод відповідно до європейських директив;

проаналізувати за участю Національної академії наук України структуру питного водоспоживання та з урахуванням результатів такого аналізу затвердити норми споживання води для фізіологічних (питних), санітарно-гігієнічних, господарсько-побутових і технічних потреб;

проаналізувати якість розвіданих запасів підземних прісних вод та забезпечити визначення можливості їх застосування для питного водопостачання;

забезпечити розроблення та затвердження єдиних нормативних документів з проектування та спорудження бюветних комплексів;

опрацювати питання щодо встановлення при будівництві та реконструкції багатоповерхових житлових будинків, навчальних закладів та закладів охорони здоров'я, підприємств харчової промисловості і громадського харчування установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) вжити заходів щодо скорочення втрат води у мережах водопостачання, а також щодо відновлення, розчищення та утримання в належному стані систем зливової каналізації у межах населених пунктів;

2) опрацювати у тримісячний строк питання щодо забезпечення об'єктів системи централізованого водопостачання та водовідведення системами резервного електроживлення;

3) здійснити протягом 2009 року з метою збереження прісних підземних вод, захисту їх від виснаження і забруднення інвентаризацію водозабірних свердловин громадського користування в населених пунктах України та за результатами інвентаризації вирішити питання щодо їх дальшої експлуатації;

4) протягом 2009 - 2010 років:

розробити та забезпечити реалізацію пілотних проектів використання індивідуальних і колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб на об'єктах соціальної інфраструктури у містах Луганську, Миколаєві, Миргороді, Севастополі, Харкові, Чернівцях;

забезпечити затвердження в установленому порядку проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів.

5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України:

забезпечити підготовку, опублікування та розміщення в мережі Інтернет щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;

забезпечити у місячний строк вдосконалення Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, з метою підвищення рівня відповідальності за дотримання вимог водного законодавства;

ужити у тримісячний строк заходів щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Протоколом про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, ратифікованим Законом України від 9 липня 2003 року №1066-ІV;

посилити державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, у тому числі забезпечити здійснення у першому півріччі 2009 року перевірок додержання підприємствами, установами та організаціями вимог водного законодавства.

6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України посилити нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здійснивши протягом першого півріччя 2009 року перевірки додержання вимог водного законодавства місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Рішення прийнято одноголоснj; на засіданні Ради були відсутні В.Литвин, Ю.Луценко, Ю.Тимошенко.

Голова Ради національної безпеки і оборони України           В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України       Р.БОГАТИРЬОВА