Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 7/2009 / 2009-01-13

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України             Віктор ЮЩЕНКО

12 січня 2009 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 січня 2009 року № 7/2009

ПОЛОЖЕННЯ
Про Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин

1. Міжвідомча стратегічна група з українсько-російських відносин (далі - Міжвідомча стратегічна група) є дорадчим органом при Президентові України, утвореним для забезпечення проведення ефективної єдиної державної політики у сфері українсько-російських відносин.

2. Міжвідомча стратегічна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої стратегічної групи є підготовка та подання Президентові України:

пропозицій щодо дальшого конструктивного розвитку українсько-російських відносин;

проектів Основних засад стратегії вирішення актуальних питань українсько-російських відносин та Генеральних директив делегаціям України на переговори з Російською Федерацією, пропозицій щодо актуалізації Основних засад і Генеральних директив;

пропозицій стосовно вдосконалення та розвитку договірно-правової бази українсько-російських відносин;

пропозицій щодо забезпечення узгодженості заходів, здійснюваних державними органами, з питань розвитку українсько-російських відносин;

проектів офіційних заяв та коментарів з питань українсько-російських відносин, пропозицій щодо ініціатив міжнародного характеру у цій сфері.

4. Міжвідомча стратегічна група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від державних органів, установ та організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;

проводити консультації з російською стороною з питань, віднесених до компетенції Міжвідомчої стратегічної групи;

утворювати робочі та експертні групи, залучати до участі в їх роботі представників державних органів, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених та фахівців;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ з питань, що розглядаються Міжвідомчою стратегічною групою.

5. Міжвідомча стратегічна група утворюється у складі керівника і членів Міжвідомчої стратегічної групи.

Керівником Міжвідомчої стратегічної групи є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

До складу Міжвідомчої стратегічної групи входить за посадою Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації.

Персональний склад Міжвідомчої стратегічної групи затверджується Президентом України за поданням керівника Міжвідомчої стратегічної групи.

Керівник Міжвідомчої стратегічної групи здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Міжвідомчої стратегічної групи, скликає її засідання та головує на них. У разі відсутності керівника Міжвідомчої стратегічної групи його обов'язки виконує член Міжвідомчої стратегічної групи, який є Надзвичайним і Повноважним Послом України в Російській Федерації.

6.  Організаційною формою роботи Міжвідомчої стратегічної групи є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Міжвідомчої стратегічної групи є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Міжвідомчої стратегічної групи.

Якщо член Міжвідомчої стратегічної групи не може бути присутнім на її засіданні, він може доручити взяти участь у такому засіданні визначеній ним особі. Особа, яка бере участь у засіданні Міжвідомчої стратегічної групи за дорученням її члена, може брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання.

7. Рішення Міжвідомчої стратегічної групи приймаються більшістю присутніх на її засіданні членів Міжвідомчої стратегічної групи.

Рішення Міжвідомчої стратегічної групи оформлюються протоколом, який підписується керівником Міжвідомчої стратегічної групи.

Керівник Міжвідомчої стратегічної групи регулярно доповідає Президентові України про результати роботи Міжвідомчої стратегічної групи, прийняті нею рішення.

Рішення Міжвідомчої стратегічної групи в разі потреби можуть бути реалізовані шляхом видання актів Президента України.

8. Порядок організації роботи та внутрішні процедури Міжвідомчої стратегічної групи в разі потреби визначаються відповідними регламентами, що приймаються Міжвідомчою стратегічною групою.

9. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої стратегічної групи здійснює Апарат Ради національної безпеки і оборони України, науково-аналітичне забезпечення - Національний інститут проблем міжнародної безпеки.

Глава Секретаріату Президента України             В.БАЛОГА