Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1170/2001 / 2001-12-05

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

 

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України та її персональний склад (додаються).

 

2. Призначити ПАТОНА Бориса Євгеновича головою Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 3 грудня 2001 року N 1170/2001

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

 

1. Міжвідомча комісія з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Комісії є:

 

аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку вітчизняної науково-технологічної сфери та інноваційних процесів, виявлення потенційної загрози науково-технологічній безпеці України, розроблення заходів щодо її попередження та нейтралізації;

 

аналіз проблем безпечної експлуатації промислових об'єктів, споруд та інженерних мереж; розроблення пропозицій та координація програм і заходів, спрямованих на визначення технічного стану і залишкового ресурсу та обгрунтування продовження строку безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;

 

розроблення пропозицій щодо державної підтримки пріоритетних науково-технічних напрямів, які є основою вітчизняного високотехнологічного і наукоємного сектора економіки;

 

вивчення стану та ефективності державного регулювання в науково-технологічній сфері національної безпеки України, в тому числі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо практичного сприяння інноваційним процесам та розвитку національного науково-технічного потенціалу;

 

аналіз ефективності державного регулювання у сферах захисту інтелектуальної власності, трансферу технологій та з питань забезпечення технологічної безпеки держави;

 

вивчення і внесення пропозицій щодо використання досвіду розвинутих країн у забезпеченні науково-технологічної безпеки та стимулюванні інноваційних процесів;

 

внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо здійснення системних заходів, спрямованих на розв'язання проблем національної безпеки в науково-технологічній сфері, реалізацію державної стратегії науково-технологічного розвитку України та створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку.

 

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

 

одержувати в установленому порядку безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

 

використовувати державні електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій;

 

здійснювати науково-експертний аналіз виконання науково-технічних програм, проектів, робіт та заходів з оцінки технічного стану і визначення можливості експлуатації промислових об'єктів і комунікацій;

 

організовувати здійснення науково-експертного забезпечення діяльності органів виконавчої влади, підприємств і організацій з питань визначення залишкового ресурсу промислових об'єктів, споруд та інженерних мереж;

 

брати участь у роботі наглядових і спостережних рад підприємств, установ і організацій (за їх згодою), які забезпечують здійснення інноваційної діяльності;

 

утворювати в разі потреби експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;

 

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, вирішення яких віднесено до повноважень Комісії;

 

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.

 

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії та працює на громадських засадах.

 

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

6. Комісію очолює голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

 

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше разу на квартал.

 

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

 

8. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Комісії не згодний з прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

Прийняте рішення оформляється протоколом і підписується головою та секретарем Комісії.

 

9. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

 

10. Інформаційне, організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, Президією Національної академії наук України та Українським інститутом досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України.

 

11. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

 

Глава Адміністрації

Президента України

В.ЛИТВИН

 

 

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

 

ПАТОН Борис Євгенович

президент Національної академії наук України, голова Комісії

ШЕВЧУК Василь Якович

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Комісії

БАЛАБУЄВ Петро Васильович

Генеральний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова

БОГУСЛАЄВ В'ячеслав Олександрович

генеральний директор відкритого акціонерного товариства "Мотор-Січ"

БОЙКО Володимир Семенович

голова правління - генеральний директор відкритого акціонерного товариства Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"

БОРИСЮК Михайло Дем'янович

Генеральний конструктор бронетанкобудування України

БУЗАНОВ Віктор Іванович

директор - Головний конструктор казенного підприємства "Центральне конструкторське бюро "Арсенал"

ГАЛЬЧИНСЬКИЙ Анатолій Степанович

Радник Президента України

ГОРДЄЄВ Вадим Миколайович

перший заступник голови правління відкритого акціонерного товариства "Укрндіпроектстальконструкція" імені В.М. Шимановського

ДОВГИЙ Станіслав Олексійович

Голова Державного комітету зв'язку та інформатизації України

ЗАЙЧУК Валентин Олександрович

Державний секретар Міністерства освіти і науки України

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович

ректор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

КОВАЛЬ Григорій Миколайович

завідувач відділу Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України

КОНЮХОВ Станіслав Миколайович

генеральний директор державного конструкторського бюро "Південне" Національного космічного агентства України

КРИВОШЕЄВ Петро Іванович

директор Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

ЛАНТУХ-ЛЯШЕНКО Альберт Іванович

професор кафедри мостів і тунелів Національного транспортного університету

ЛОБАНОВ Леонід Михайлович

заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

МАЦЕВИТИЙ Юрій Михайлович

директор Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України

ПАДАЛКО Віктор Григорович

Державний секретар Міністерства промислової політики України

ПАНАСЮК Володимир Васильович

директор Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України

ПЕРШИН Володимир Леонідович

Державний секретар Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України

ПОЛЯНСЬКИЙ Віктор В'ячеславович

заступник керівника Управління апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

РИБАКОВ Анатолій Олександрович

завідувач відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

СКУДАР Георгій Маркович

голова правління відкритого акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"

ТКАЧУК Віктор Артурович

голова правління Української державної інноваційної компанії

ЧЕРНЕНКО Дмитро Олексійович

генеральний директор центрального конструкторського бюро "Шхуна"

ШАТКОВСЬКИЙ Петро Миколайович

перший заступник Голови Служби безпеки України

ШПАК Анатолій Петрович

перший віце-президент Національної академії наук України.

Глава Адміністрації Президента України

В.ЛИТВИН