Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 249/2008 / 2008-03-24

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про Концепцію реформування Служби безпеки України"

 

Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 та статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про Концепцію реформування Служби безпеки України" (додається).

2. Затвердити Концепцію реформування Служби безпеки України (додається).

3. Комісії з розроблення проектів Концепції реформування Служби безпеки України та Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України подати у тримісячний строк у встановленому порядку на затвердження Президентові України проект Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 березня 2008 року N 249/2008

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 лютого 2008 року

Про Концепцію реформування Служби безпеки України

Розглянувши питання про Концепцію реформування Служби безпеки України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Схвалити проект Концепції реформування Служби безпеки України.

2. Запропонувати Президентові України:

затвердити Концепцію реформування Служби безпеки України;

доручити Комісії з розроблення проектів Концепції реформування Служби безпеки України та Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України підготувати і подати у тримісячний строк у встановленому порядку на затвердження проект Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України.

3. Кабінету Міністрів України:

забезпечити удосконалення формування та реалізації бюджетної політики у сфері державної безпеки, з урахуванням практики держав - членів Європейського Союзу;

врахувати у проекті закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" пропозиції Служби безпеки України щодо збільшення до обгрунтованих потреб бюджетних видатків на її утримання і реформування у цьому році;

передбачати з урахуванням реформування Служби безпеки України відповідне фінансове, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби та її кадрового складу на наступні роки.

Голова Ради національної безпеки і оборони України

В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

 Р.БОГАТИРЬОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 березня 2008 року

 N 249/2008

КОНЦЕПЦІЯ

реформування Служби безпеки України

1. Ця Концепція визначає мету, завдання та основні напрями дальшого реформування Служби безпеки України як складової сектору безпеки держави. Реформування має здійснюватися відповідно до пріоритетів національних інтересів України, визначених Законом України "Про основи національної безпеки України" і Стратегією національної безпеки України, зокрема таких, як приєднання до європейської та євроатлантичної системи безпеки, що передбачає взаємовигідну співпрацю і набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Європейському Союзі (ЄС).

І. Загальні положення

2. Реформування Служби безпеки України зумовлено необхідністю:

підвищення ефективності протидії новим реальним і потенційним загрозам національній безпеці України у сфері державної безпеки, подальшого розвитку сектору безпеки держави, в тому числі його складової - Служби безпеки України;

більш цілеспрямованої діяльності із забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки шляхом уточнення компетенції складових сектору безпеки, необхідністю уникнення дублювання низки завдань і функцій Служби безпеки України іншими державними органами;

змін правових, організаційних та інших засад функціонування Служби безпеки України з урахуванням демократичних перетворень у суспільстві, інтеграції України в європейський та євроатлантичний економічний, політичний і безпековий простір;

дальшого розвитку системи організації та управління оперативно-службовою діяльністю Служби безпеки України, її організаційної структури, кадрового забезпечення, соціального та правового захисту особового складу, бюджетної політики у сфері забезпечення державної безпеки України.

3. Реформування Служби безпеки України має здійснюватися в контексті реформування правоохоронної сфери та сектору безпеки України в інтересах ефективного захисту людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз на основі Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України,  яку буде розроблено з урахуванням положень цієї Концепції.

4. Правовою основою реформування Служби безпеки України є Конституція України, Закон України "Про основи національної безпеки України", Указ Президента України від 12 лютого 2007 року N 105 "Про Стратегію національної безпеки України", видані відповідно до них та інші нормативно-правові акти.

5. Метою реформування Служби безпеки України є створення ефективної, динамічної та гнучкої в управлінні, укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами спеціальної служби, приведення завдань, функцій і напрямів її діяльності у відповідність із сучасними потребами забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки, захисту людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у контексті реалізації державної політики національної безпеки та інтегрування в європейські безпекові структури.

6. Головним завданням реформованої Служби безпеки України має бути забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки шляхом здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, профілактики і розслідування злочинів та правопорушень у сфері національної безпеки та інформаційно-аналітичної роботи відповідно до Конституції і законів України.

7. До основних функцій Служби безпеки України згідно із законодавством і практикою правового регулювання діяльності органів внутрішньої безпеки європейських держав належать:

контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, інформаційної безпеки України, життєво важливих інтересів держави, прав і свобод громадян від посягань з боку спеціальних служб іноземних держав, окремих організацій, груп та осіб;

виявлення, запобігання, розслідування та припинення злочинів проти основ національної безпеки, тероризму, злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, інших протиправних дій, які створюють загрози державній безпеці України;

контррозвідувальний захист і забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, яка є власністю держави;

протидія корупції в органах державної влади, військових формуваннях і державних органах, уповноважених на боротьбу з корупцією;

участь у боротьбі з організованою злочинною діяльністю, яка створює загрози державній безпеці України;

координація у межах компетенції, визначеної законодавством, заходів щодо забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки;

інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади з питань, віднесених до компетенції Служби безпеки України.

Зазначені функції мають бути закріплені в новій редакції Закону України "Про Службу безпеки України".

8. Реформування Служби безпеки України повинно здійснюватися з урахуванням досвіду іноземних держав щодо створення систем забезпечення державної безпеки та сучасних загальносвітових тенденцій розвитку таких систем шляхом:

надання пріоритету запобіжним заходам та попереджувальним стратегіям;

посилення ролі державних органів та інститутів у забезпеченні безпеки та протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам національній безпеці у сфері державної безпеки, зміцнення співпраці з іноземними державами;

удосконалення антитерористичної і контррозвідувальної діяльності, режиму охорони державної таємниці;

концентрації інтелектуальних, фінансових та інших ресурсів на пріоритетних напрямах забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки;

зростання рівня бюджетного та інших видів ресурсного забезпечення суб'єктів сектору національної безпеки.

9. Реформування Служби безпеки України має відбуватися з додержанням таких принципів:

верховенство права;

пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

адекватність державної політики з питань національної безпеки у сфері державної безпеки та заходів щодо її реалізації реальним і потенційним загрозам національним інтересам і національній безпеці;

позапартійність;

відкритість для демократичного цивільного контролю.

II. Основні напрями реформування Служби безпеки України

10. У ході реформування Служби безпеки України має бути забезпечено:

1) у сфері управління:

підвищення рівня довіри суспільства до Служби безпеки України як ефективного, демократичного, контрольованого громадськістю державного органу;

удосконалення системи стратегічного планування, періодичного проведення заходів Комплексного огляду у Службі безпеки України як складовій сектору безпеки України;

чітке визначення пріоритетів діяльності регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України з урахуванням специфіки проявів зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України у сфері державної безпеки на національному та регіональному рівнях;

надання пріоритету співробітництву з громадянами та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, та здійснення їх правового і соціального захисту;

упровадження нових форм і методів роботи з інформацією, орієнтованих на формування інформаційної бази для обгрунтованого прийняття управлінських рішень в оперативно-службовій діяльності, захисту телекомунікаційної мережі та системи електронного документообігу;

надання пріоритету попередженню правопорушень, виявленню негативних тенденцій з метою своєчасного запобігання протиправним посяганням на національну безпеку України;

підвищення ефективності міжнародного співробітництва Служби безпеки України з урахуванням сучасних тенденцій розвитку та реформування безпекових структур;

визначення критеріїв оцінки результативності діяльності Служби безпеки України, в тому числі відкритих для громадськості;

2) у сфері контррозвідувальної діяльності:

дальший розвиток організаційно-правових засад здійснення контррозвідувальної діяльності;

вжиття комплексу заходів щодо вдосконалення контррозвідувальної діяльності на основі досвіду провідних демократичних держав світу;

удосконалення організації контррозвідувального захисту органів державної влади, військових формувань, правоохоронних органів, а також розвідувальних органів, у тому числі у взаємодії з ними;

проведення контррозвідувальних і оперативно-розшукових заходів із використанням телекомунікаційних та інших технічних систем;

створення на базі підрозділів радіоконтррозвідки системи отримання попереджувальної інформації про загрози національній безпеці України у сфері державної безпеки;

удосконалення контррозвідувального захисту державних інформаційних ресурсів;

організаційно-правове вдосконалення системи протидії спеціальним інформаційним операціям і впливам, проявам комп'ютерної злочинності та комп'ютерного тероризму, незаконному обігу і використанню технічних засобів негласного отримання інформації;

3) у сфері захисту національної державності та боротьби з тероризмом:

удосконалення з урахуванням нових реальних та потенційних загроз національній безпеці України організації захисту державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності держави від протиправних посягань;

удосконалення системи контррозвідувальних, оперативно-розшукових та адміністративно-правових заходів щодо боротьби з міжнародним тероризмом, своєчасного викриття і припинення терористичних посягань, активізації з цією метою міжнародного співробітництва Служби безпеки України;

організацію і вдосконалення правового регулювання діяльності підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України як основного підрозділу в державі із силового припинення терористичних актів;

визначення на законодавчому рівні завдань і функцій Служби безпеки України із забезпечення захисту закордонних дипломатичних установ України від терористичних посягань;

реформування системи ресурсного забезпечення реалізації покладених законодавством України на Службу безпеки України функцій головного органу в загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

4) у сфері забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, яка є власністю держави:

здійснення комплексу заходів з адаптації відповідних національних режимів до особливостей і стандартів держав європейської та євроатлантичної спільнот;

дальший розвиток системи забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, яка є власністю держави;

5) у сфері контррозвідувального захисту економічних та інших життєво важливих інтересів України:

удосконалення системи контррозвідувального захисту національних інтересів України у процесі її інтеграції у світовий економічний простір;

оптимізацію системи контррозвідувального супроводження реалізації пріоритетних програм у сфері економіки, оборони, захисту передових науково-технічних розробок;

забезпечення ефективності контррозвідувальних заходів, пов'язаних з охороною державних інтересів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

посилення контррозвідувальної складової в діяльності підрозділів щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю;

зосередження зусиль відповідних підрозділів Служби безпеки України на протидії корупції в органах державної влади, військових формуваннях та органах, уповноважених на боротьбу з корупцією;

6) у сфері нормативно-правового забезпечення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності і досудового слідства:

удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Служби безпеки України, відповідного термінологічного та понятійного апарату його адаптації до законодавства ЄС;

внесення в установленому порядку пропозицій щодо визначення підслідності кримінальних справ слідчих органів Служби безпеки України та розмежування підслідності зі слідчими органами інших правоохоронних органів України;

7) у сфері наукового і науково-технічного забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України:

розроблення і реалізацію програм фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки і розробки спеціальної техніки;

координацію наукових досліджень, поширення позитивного вітчизняного та іноземного досвіду щодо забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки;

активізацію співробітництва з питань наукової та науково-технічної діяльності щодо забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки та підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з науковими установами Національної академії наук України, галузевих академій наук та науковими установами, що перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

III. Нормативно-правове забезпечення реформування Служби безпеки України

11. Для забезпечення реформування Служби безпеки України необхідно підготувати та подати в установленому порядку проект закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" і після його прийняття внести пропозиції щодо приведення у відповідність із ним інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Шляхом внесення змін до інших законів, а також інших нормативно-правових актів мають бути врегульовані питання:

організації взаємодії Служби безпеки України з розвідувальними та правоохоронними органами України;

визначення правового статусу підрозділу спеціального призначення з силового припинення терористичних актів, у тому числі його обов'язків із забезпечення захисту закордонних дипломатичних установ України від терористичних посягань;

контррозвідувального забезпечення Службою безпеки України українських миротворчих контингентів за кордоном;

діяльності Служби безпеки України у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю з метою концентрації зусиль Служби на тих проявах, які створюють безпосередню загрозу державній безпеці України;

визначення статусу спеціальних підрозділів Служби безпеки України та їх органів дізнання;

компетенції органів Служби безпеки України у сфері правоохоронної діяльності та досудового слідства;

контролю за обігом документів, які містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави;

реалізації державної політики з розроблення, виготовлення та торгівлі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації;

одержання на запит Служби безпеки України інформації від банків під час здійснення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності;

здійснення Службою безпеки України профілактики правопорушень проти основ національної безпеки України у сфері державної безпеки;

створення і використання кадрового резерву Служби безпеки України в інтересах виконання покладених на неї завдань;

прав і обов'язків із забезпечення безпеки, соціального і правового захисту осіб, які співробітничають зі Службою безпеки України, в тому числі на договірних засадах;

прав і обов'язків Служби безпеки України стосовно забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

порядку призначення на посади та підстав звільнення з посад заступників Голови Служби безпеки України;

державних гарантій соціального і правового захисту військовослужбовців, які звільнятимуться зі служби у зв'язку з реформуванням Служби безпеки України;

бюджетної політики щодо забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки;

адміністративної відповідальності за невиконання законного розпорядження або вимоги співробітників Служби безпеки України при виконанні ними службових обов'язків.

IV. Кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення реформування Служби безпеки України

12. Для вирішення питань кадрового і фінансового та матеріально-технічного забезпечення реформування Служби безпеки України необхідно:

1) у сфері кадрового забезпечення:

запровадити ефективний механізм добору та комплектування кадрами органів Служби безпеки України, їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного зростання та просування по службі, психологічного забезпечення їх діяльності, збереження високопрофесійного кадрового потенціалу, вдосконалити систему професійно-кваліфікаційних вимог до співробітників Служби безпеки України;

запровадити механізм збільшення питомої ваги цивільного персоналу в Службі безпеки України та комплектування посад висококваліфікованими цивільними фахівцями;

реформувати протягом 2008 - 2009 років систему підготовки кадрів у вищих навчальних закладах Служби безпеки України, зокрема, шляхом збільшення кількості місць для прийому на навчання до цих закладів осіб, які мають базову вищу освіту;

упорядкувати відповідно до сучасних вимог атестування співробітників та організацію роботи з резервом на керівні посади в Службі безпеки України, сприяти перетворенню цих чинників у дієві механізми підвищення ефективності кадрового забезпечення Служби;

удосконалити механізм стимулювання особового складу до сумлінного та високопрофесійного виконання завдань із забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки;

розробити і забезпечити реалізацію програми патріотичного виховання особового складу, в тому числі у взаємодії з Українським інститутом національної пам'яті;

2) у сфері фінансового забезпечення:

удосконалити бюджетну політику щодо забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки;

забезпечувати поступове збільшення, з урахуванням економічних можливостей держави, видатків на діяльність Служби безпеки України та соціально-правовий захист особового складу;

3) у сфері матеріально-технічного забезпечення:

запровадити формування щорічних бюджетних програм з питань централізованого забезпечення Служби безпеки України озброєнням і засобами активної оборони, спеціальними технічними засобами, транспортом, сучасними інформаційними та телекомунікаційними системами, обладнання баз і полігонів антитерористичних підрозділів, поповнення непорушного запасу тощо;

посилити централізацію управління та впровадити у здійснюваному в межах компетенції Служби безпеки України оборонному плануванні програмно-цільовий метод використання державних ресурсів;

реформувати відомчу систему ресурсного забезпечення на принципах відокремлення адміністративної складової від господарської;

запровадити у Службі безпеки України систему стратегічного планування щодо розроблення середньострокових і довгострокових комплексних програм матеріально-технічного забезпечення та державних цільових програм створення спеціальних технічних засобів і спеціальної техніки;

4) у сфері забезпечення належного рівня соціального і правового захисту особового складу:

поетапно підвищувати рівень грошового утримання, соціального і правового захисту особового складу Служби безпеки України;

розвивати систему житлового забезпечення співробітників Служби безпеки України, створити належний резерв службового житла;

удосконалити, з урахуванням сучасного європейського досвіду, систему медичного забезпечення особового складу Служби безпеки України;

забезпечити реалізацію передбачених законами державних гарантій у сфері соціального і правового захисту особового складу Служби безпеки України.

V. Розвиток демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України

13. У сфері розвитку демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України необхідно забезпечити:

залучення інститутів громадянського суспільства до процесів вироблення стратегічних рішень у сфері державної безпеки;

удосконалення системи, форм і методів демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України з урахуванням визначених законом особливостей і обмежень;

розвиток організаційно-правових засад діяльності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України;

активізацію діяльності Громадської ради при Службі безпеки України.

VI. Етапи реформування Служби безпеки України

14. Реформування Служби безпеки України має бути здійснено відповідно до положень, завдань і заходів та у строки, визначені Комплексною цільовою програмою реформування Служби безпеки України, що буде розроблена на основі цієї Концепції.

15. Реформування Служби безпеки України повинно бути проведено у такі етапи:

1) 2008 - 2009 роки:

- розроблення, внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проектів законів щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки, правоохоронної діяльності, реформування Служби безпеки України та супроводження їх проходження у парламенті;

- реалізація передбачених цією Концепцією заходів щодо реформування Служби безпеки України, які не потребують внесення змін і доповнень до законодавства України;

2) 2010 і наступні роки - дальша трансформація Служби безпеки України відповідно до змін законодавства України в напрямі її перетворення в ефективну спеціальну службу за європейськими критеріями шляхом поетапної відмови від виконання низки невластивих спеціальним службам функцій із відповідним посиленням повноважень у сфері контррозвідувальної діяльності, захисту національної державності, суверенітету і конституційного ладу, демократичних цінностей суспільства.