Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 183/2001 / 2001-08-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року Про заходи щодо детінізації економіки.

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про заходи щодо детінізації економіки".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

1. Затвердити Основні засади детінізації грошового обігу (додаються).

2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України:

а) у двомісячний строк:

доопрацювати проект Державної програми детінізації економіки з урахуванням Основних засад детінізації грошового обігу, передбачивши в ній заходи щодо обмеження позабанківського грошового обігу та розвитку національної платіжної системи;

подати пропозиції щодо вдосконалення порядку розгляду і затвердження основних засад грошово-кредитної політики на відповідний період, яка має узгоджуватися з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Державним бюджетом України;

ужити заходів щодо державної підтримки широкого запровадження електронних платежів;

розробити заходи щодо суттєвого збільшення питомої ваги безготівкових розрахунків населення за комунальні та торговельні послуги, енергоносії та вивчити питання щодо введення після запровадження цих заходів максимально допустимої межі здійснення фізичними особами розрахунків готівкою;

внести пропозиції щодо посилення валютного контролю за експортно-імпортними операціями суб'єктів господарювання;

ужити заходів щодо зростання ефективності державного контролю за обігом підакцизних товарів, зокрема шляхом підвищення ступеня захищеності акцизних марок з використанням вітчизняних промислових потужностей;

подати пропозиції щодо впровадження економічних механізмів заохочення довгострокових кредитів та банківських інвестицій у виробничу сферу;

б) у місячний строк:

подати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" з метою запобігання використанню спеціальних торгових патентів для ухилення від оподаткування;

увести обмеження на залучення кредитів з офшорних зон під відсотки, що перевищують розмір відсотків на внутрішньому кредитному ринку, та розробити економічні, в тому числі податкові, важелі впливу на підприємства, які залучають такі кредити;

внести пропозиції щодо запровадження державного реєстру фізичних осіб - засновників суб'єктів підприємницької діяльності, які є боржниками перед банками і державним бюджетом, та встановлення заборони щодо участі таких осіб у заснуванні нових суб'єктів підприємницької діяльності;

розглянути стан виконання Указів Президента України від 7 серпня 1999 року N 969 "Про Основні напрями політики щодо грошових доходів населення України" і від 14 липня 2000 року N 891 "Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень" та вирішити питання щодо відповідальності осіб, винних у неналежній реалізації передбачених цими Указами вимог;

подати пропозиції щодо вдосконалення механізму повернення (відшкодування) податку на додану вартість;

в) у тримісячний строк:

подати пропозиції щодо зменшення нарахувань на фонд оплати праці та перегляду шкали ставок прибуткового податку з доходів фізичних осіб, звільнення від оподаткування частини доходів, що спрямовується фізичними та юридичними особами на персоніфіковані рахунки громадян як за добровільним, так і за обов'язковим державним пенсійним страхуванням;

створити в Державній податковій адміністрації банк даних про сумнівні фінансові операції;

узагальнити досвід акціонерного комерційного банку "Аркада" щодо залучення коштів інвесторів і населення на житлове будівництво в м.Києві та вирішити питання щодо поширення такого досвіду в інших регіонах України;

г) у першому півріччі 2001 року:

розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів з питань обмеження кількості рахунків юридичних осіб у банківських установах;

забезпечити дальше вдосконалення системи контролю за вивезенням за межі України та ввезенням в Україну фізичними особами - резидентами та нерезидентами валютних цінностей і платіжних карток;

д) протягом 2001 року:

вирішити питання щодо утворення відповідно до законодавства Українського державного банку реконструкції та розвитку;

подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів про грошовий обіг, про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, про систему державної реєстрації суб'єктів господарювання, про впорядкування здійснення зовнішньоекономічних операцій резидентами України з нерезидентами, які знаходяться в офшорних зонах;

запровадити систему безготівкової виплати заробітної плати державним службовцям;

визначити типові форми касової книги, прибуткового ордера, накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей як документів суворого обліку та звітності.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України разом з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України розробити у двомісячний строк програму заходів протидії створенню фіктивних підприємств.

4. Утворити Міжвідомчу комісію з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати в місячний строк проект положення про зазначену Міжвідомчу комісію та пропозиції щодо її складу.

5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 20 березня 2001 року N 183/2001

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 березня 2001 року N 183/2001

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Проблема тіньового грошового обігу тісно пов'язана з недосконалістю грошової системи. Її розв'язання вимагає системного підходу.

Спроби обмежити обіг грошей поза банками за допомогою лише адміністративного тиску на суб'єктів господарювання свідчать про необхідність переходу до нової стратегії детінізації грошового обігу. Ця стратегія полягає у створенні сприятливих умов для обігу грошей на основі максимального врахування інтересів власників коштів.

Як основні засади детінізації грошового обігу визначаються:

1. Підвищення ефективності державного управління грошово-кредитною сферою, що здійснюється шляхом:

узгодження параметрів грошово-кредитної політики з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Державним бюджетом України;

усунення дефіциту платіжних засобів, забезпечення підвищення рівня монетизації економіки з урахуванням потреб її розвитку;

забезпечення ефективного контролю за фінансовими та товарними потоками;

запровадження механізмів стимулювання розподілу фінансових ресурсів на користь виробничої сфери, зокрема шляхом концентрації банківського і промислового капіталів на пріоритетних напрямах економічного розвитку;

запровадження стратегічного планування розвитку фінансових ринків України;

підвищення ефективності державного нагляду та контролю за виконанням довірчими товариствами, інвестиційними фондами та компаніями, страховими організаціями зобов'язань перед громадянами України.

2. Перехід до нової податкової політики регулюючого характеру із зменшенням штрафних санкцій, який передбачає:

реорганізацію податкової системи з метою зменшення кількості податків, зборів (обов'язкових платежів), підвищення прозорості бази оподаткування, перегляд системи штрафних санкцій;

поетапне зниження нарахувань на фонд оплати праці;

запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, що легалізуються фізичними особами;

запровадження системи податкових пільг щодо доходів, одержаних від довгострокових укладень та інвестування.

3. Державна підтримка розвитку банківської системи, що полягає в:

завершенні розмежування компетенції та узгодження регуляторних функцій між Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;

підвищенні вимог до існуючих та створюваних банків з метою зростання рівня капіталізації і запровадження ефективних механізмів захисту капіталів банків від знецінення та відшкодування вкладникам втрат;

розвитку системи іпотечного кредитування;

захисті прав банків-кредиторів щодо відшкодування їм боргів та реалізації застави;

стимулюванні діяльності банківських установ, які кредитують вітчизняних експортерів;

уведенні порядку, за яким нерезидентам, що ввозять капітали на територію країни через банки, сто відсотків статутного фонду яких належать резидентам України, надаються відповідні пільги;

уведенні обмежень на розмір плати за кредити, які залучаються резидентами від нерезидентів України;

посиленні нагляду за діяльністю комерційних банків з метою зниження ризику банківських операцій, підвищення ефективності управління державними пакетами акцій приватизованих підприємств, недопущення незаконної конвертації та легалізації коштів, набутих злочинним шляхом;

обмеженні кількості банківських рахунків, які дозволяється відкривати юридичним особам у різних банківських установах, та встановленні відповідальності за порушення вимог закону.

4. Запровадження безготівкових форм розрахунків юридичних і фізичних осіб, що має здійснюватися шляхом:

завершення пілотного проекту та запровадження Національної системи масових електронних платежів;

поетапного впровадження виплати заробітної плати у безготівковій формі;

переведення розрахунків за комунальні послуги, електроенергію тощо на безготівкову форму;

розвитку системи платіжних та кредитних карток.

5. Удосконалення системи валютного регулювання, а саме:

удосконалення порядку обміну інформацією між Національним банком України, комерційними банками і органами державної митної служби та державної податкової служби щодо експортно-імпортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

запровадження обов'язкового страхування зовнішньоекономічних операцій з метою забезпечення повернення валютної виручки;

запровадження особливого режиму контролю за грошовими потоками через офшорні зони і країни Балтії;

удосконалення дієвості та ефективності системи валютного контролю за рахунок посилення міжвідомчої взаємодії в межах цієї системи шляхом створення сучасних інформаційних систем, максимальної автоматизації самого процесу контролю та чіткого розмежування функцій органів валютного контролю відповідно до чинного законодавства.

6. Розвиток інфраструктури фінансового ринку шляхом:

налагодження ефективної діяльності Національної депозитарної системи і клірингових інститутів;

запровадження фондових деривативів;

впровадження фінансових інструментів, орієнтованих на населення, зокрема гарантованих державою цінних паперів, у тому числі номінованих в іноземній валюті і придатних для заощадження;

розроблення інвестиційних проектів для реалізації державних програм із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку;

здійснення заходів щодо реструктуризації заборгованості держави перед населенням, яка виникла внаслідок знецінення заощаджень в установах Ощадного банку і колишнього Укрдержстраху.

7. Удосконалення нормативно-правової бази підприємництва та реалізації прав власності, що передбачає:

удосконалення правової бази приватизації, посилення відповідальності за порушення законодавства у процесі приватизації та за порушення інвестиційних та інших зобов'язань власників приватизованих підприємств;

забезпечення захисту корпоративних прав інвесторів, дрібних акціонерів (учасників господарських товариств);

удосконалення системи реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

розроблення і впровадження правових механізмів реструктуризації заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності за згодою кредитора;

поступова заміна податкової застави стягненням податкової заборгованості виключно за рішенням суду (арбітражного суду);

удосконалення існуючих механізмів захисту прав кредиторів;

удосконалення порядку передачі кредиторам прав на управління державними пакетами акцій позичальників.

8. Підвищення ефективності системи оплати праці шляхом:

удосконалення механізму визначення мінімальної заробітної плати, основу якої складатиме прожитковий мінімум;

впровадження нового соціального стандарту - регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати, яка дасть змогу забезпечити більш ефективне використання робочого часу;

забезпечення державних гарантій щодо індексації заробітної плати;

поступової ліквідації виплат заробітної плати у натуральній формі.

Глава Адміністрації Президента України

В.ЛИТВИН