Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 895/2007 / 2007-09-19

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року "Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 вересня 2007 року, N 895/2007

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 вересня 2007 року

Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України

Розглянувши питання демографічної ситуації та розвитку трудоресурсного потенціалу, Рада національної безпеки і оборони України характеризує їх стан як критичний та такий, що загрожує національній безпеці держави.

Кризові процеси в економіці протягом 90-х років, істотне скорочення валового внутрішнього продукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-технічного потенціалу, ослаблення державного регулювання і контролю у сфері економіки, нестабільність правових механізмів, ускладнення соціального забезпечення та соціального захисту громадян спричинили в Україні процеси депопуляції, негативно вплинули на стан здоров'я людей, кількісні та якісні демографічні показники, створивши передумови для демографічної кризи.

В Україні відбувається старіння робочої сили. Не забезпечено раціональної структури зайнятості та відповідності ринку освітніх послуг потребам економіки. Міграційні процеси стають усе більше неконтрольованими. Нестабільно функціонує система життєзабезпечення населення. Низька ціна робочої сили обмежує можливості відтворення та продуктивного розвитку трудових ресурсів.

Виходячи з нагальної потреби поліпшення демографічної ситуації, враховуючи, що відповідно до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу держави, подолання кризових демографічних явищ віднесено до основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) з метою організаційного та економічного забезпечення заходів щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу:

а) уточнити до 1 грудня 2007 року з урахуванням цього рішення завдання, що випливають зі Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 року N 879, та відповідно скоригувати план заходів щодо реалізації названої Стратегії, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року N 382-р, виходячи з пріоритетності розвитку трудоресурсного потенціалу;

б) запровадити, починаючи з 2008 року, соціально-демографічну експертизу проектів програм економічного і соціального розвитку держави та регіонів;

в) здійснити у шестимісячний строк інвентаризацію державних цільових програм соціального спрямування, проаналізувати стан їх виконання, вжити за результатами проведеного аналізу заходів щодо їх оптимізації, взаємної узгодженості та забезпечення належного фінансування;

г) розробити за участю інших сторін соціального діалогу та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України шостого скликання проект Загальнодержавної програми розвитку трудового потенціалу України;

д) забезпечити ефективну взаємодію з депутатськими фракціями та комітетами Верховної Ради України шостого скликання щодо врегулювання у проектах Трудового кодексу України та нової редакції Закону України "Про зайнятість населення" питань удосконалення системи стимулів до ефективної та продуктивної праці, в тому числі забезпечення належних умов праці та її охорони, зниження ризиків для здоров'я і життя працівників, посилення відтворювальної, стимулюючої та регулюючої функцій заробітної плати, максимальної легалізації зайнятості, поліпшення інших складових формування трудового потенціалу, та щодо прискорення прийняття цих законодавчих актів;

2) з метою підвищення рівня життя населення та дотримання законодавче встановлених державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій:

а) вжити до 1 липня 2008 року заходів щодо впорядкування оплати праці керівників суб'єктів господарювання державної та комунальної власності з метою недопущення значної диференціації оплати праці таких керівників порівняно з іншими працівниками;

б) проаналізувати стан функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування та затвердити до кінця 2007 року заходи щодо її вдосконалення, передбачивши, зокрема, внесення на розгляд Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про систему збору та обліку єдиного соціального внеску;

3) з метою заохочення народжуваності та зміцнення сім'ї:

а) забезпечити розроблення до 1 липня 2008 року державної та регіональних програм стосовно реалізації державної політики з питань демографічного розвитку, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

поліпшення планування сім'ї, вдосконалення системи надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім'ям, які бажають мати дітей;

поліпшення здоров'я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму населення;

відновлення мережі дошкільних навчальних закладів, особливо у сільській місцевості, з метою забезпечення доступності дошкільної освіти;

проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;

б) розробити у шестимісячний строк програму збереження та зміцнення здоров'я населення, забезпечення умов для впровадження здорового способу життя, передбачивши заходи щодо реалізації комплексу відповідних освітніх програм;

4) з метою підвищення ефективності державної політики з питань забезпечення зайнятості населення та підготовки кадрів:

а) розробити за участю інших сторін соціального діалогу та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України шостого скликання законопроекти:

про загальнодержавну програму зайнятості населення на 2008-2010 роки, передбачивши пріоритетність створення нових високотехнологічних і модернізацію існуючих робочих місць, а також комплекс заходів, спрямованих на активізацію трудової мобільності населення;

про професійний розвиток персоналу на виробництві;

про залучення роботодавців до підготовки і перепідготовки кадрів, до освітніх і наукових процесів;

про внесення змін до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" в частині вдосконалення механізмів надання дотації або запровадження інших пільгових умов для роботодавців, які забезпечують молодь першим робочим місцем;

б) удосконалити до кінця 2007 року механізм визначення щорічної потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою та кваліфікованих робітниках відповідно до прогнозів та програм розвитку сфер економіки та регіонів;

в) затвердити до 1 квітня 2008 року концепцію розвитку загальної середньої освіти та концепцію розвитку професійно-технічної освіти відповідно до європейських стандартів освіти та потреб вітчизняного ринку праці;

г) розробити та затвердити до 1 травня 2008 року заходи щодо оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів відповідно до перспективних потреб економіки з урахуванням демографічної ситуації та задоволення потреб ринку праці.

2. Міністерству аграрної політики України, Міністерству праці та соціальної політики України:

1) розробити у шестимісячний строк та внести в установленому порядку пропозиції щодо впровадження комплексу заходів стимулювання розвитку сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, насамперед крупнотоварних;

2) розробити протягом 2008 року програму диверсифікації зайнятості сільського населення, розвитку соціальної інфраструктури на селі.

3. Міністерству закордонних справ України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству внутрішніх справ України:

1) підготувати та подати до 1 квітня 2008 року в установленому порядку пропозиції щодо приєднання України до багатосторонніх, укладення двосторонніх міжнародних договорів з питань трудової міграції;

2) передбачити під час розроблення проекту Концепції державної міграційної політики України заходи щодо вдосконалення державного регулювання трудової міграції населення України, мінімізації негативного впливу міграційних процесів на стан ринку праці;

3) розробити до 1 липня 2008 року комплекс заходів щодо запровадження в установленому порядку диференційованого підходу в імміграційній політиці;

4) здійснювати на постійній основі просвітницьку діяльність щодо умов та наслідків нелегальної трудової діяльності, чинних міжнародних договорів України про працевлаштування, особливостей національного законодавства та законодавства іноземних держав у сфері трудової міграції та регулювання ринку праці, а також порядку отримання допомоги від закордонних дипломатичних установ України під час перебування громадян України за кордоном.

4. Державному комітету статистики України:

1) опрацювати до кінця 2007 року питання щодо запровадження статистичного обліку (моніторингу) забезпеченості сфер економіки працівниками відповідних професій та кваліфікаційного рівня;

2) розробити разом із Міністерством праці та соціальної політики України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і науковими установами у шестимісячний строк методику визначення обсягів трудової імміграції з урахуванням соціально-економічних умов розвитку України.

5. Міністерству охорони здоров'я України:

1) розробити та внести до 1 квітня 2008 року в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення протягом 2008 - 2010 років лікувально-профілактичних закладів необхідним медичним обладнанням для проведення загальної диспансеризації населення, в першу чергу для виконання скринінг-програм та експрес-діагностики;

2) розробити до 1 квітня 2008 року комплекс заходів щодо активізації діяльності медико-санітарних частин, дільничних поліклінік, які обслуговують працівників промислових та сільськогосподарських підприємств, санаторіїв-профілакторіїв та інших оздоровчих закладів для забезпечення ефективної профілактики захворювань, травматизму та інвалідності, оздоровлення працівників, які зайняті на виробництві, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці;

3) розробити разом із Академією медичних наук України у тримісячний строк та забезпечити затвердження в установленому порядку концепції розвитку вищої медичної освіти;

4) розробити протягом 2008 року нормативно-правові акти щодо визначення державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я та методики визначення вартості медичних послуг, граничної межі вартості такого виду послуг;

5) забезпечувати проведення з 2008 року профілактичної просвітницької роботи з населенням, насамперед з молоддю, з питань попередження захворюваності на СШД, туберкульоз, запобігання наркотичній та алкогольній залежності, курінню тютюнових виробів.

6. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту:

1) розробити у тримісячний строк комплексні заходи щодо створення умов та заохочення населення України до здорового способу життя;

2) розробити у тримісячний строк програму заходів щодо збереження та розвитку мережі спортивних майданчиків, дитячих спортивних шкіл, секцій, гуртків, інших об'єктів спортивної інфраструктури для дітей, передбачивши фінансове забезпечення таких заходів;

3) розробити до кінця 2007 року комплексні заходи щодо забезпечення належного соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки та розвитку різних форм влаштування таких дітей;

4) підготувати та подати у тримісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо недопущення ліквідації, перепрофілювання, укладення угод стосовно дитячих оздоровчих закладів державної та комунальної власності, наслідком яких може бути відчуження, перепрофілювання таких закладів.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України разом із Міністерством закордонних справ України, Міністерством праці та соціальної політики України, із залученням Генеральної прокуратури України вжити невідкладних заходів щодо посилення контролю за діяльністю організацій - посередників у працевлаштуванні громадян України для роботи за кордоном та підвищення ефективності заходів з виявлення та припинення діяльності організацій, що працевлаштовують громадян України за кордоном із порушенням установленого порядку.

8. Адміністрації Державної прикордонної служби України разом із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України вжити додаткових заходів щодо протидії нелегальній імміграції в Україну.

9. Фонду державного майна України забезпечити постійний контроль за додержанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації щодо збереження та створення робочих місць.

10. Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики разом із Міністерством внутрішніх справ України активізувати роботу щодо виявлення, вилучення з обігу неякісної, небезпечної продукції споживчого призначення, зокрема харчових продуктів, а також вжиття в установленому порядку відповідних заходів щодо суб'єктів господарювання, які виробляють, продають (постачають) таку продукцію.

11. Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Раду національної безпеки і оборони України про хід виконання цього рішення.

12. Утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу.

13. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двомісячний строк на затвердження проект Положення про Міжвідомчу комісію з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу і пропозиції щодо її складу, передбачивши участь у роботі Комісії представників відповідних центральних органів виконавчої влади, наукових установ та громадськості.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України

В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

І.ПЛЮЩ