Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 658/2007 / 2007-07-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року Про стан та проблеми імплементації Україною Рамкової конвенції Організації Обєднаних Націй про зміну клімату

Відповідно до статті 107 Конституції У країни постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан та проблеми імплементації Україною Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 липня 2007 року, N 658/2007

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 15 червня 2007 року
Про стан та проблеми імплементації Україною Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Проаналізувавши стан імплементації Україною положень Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що заходи, здійснені центральними органами виконавчої влади з цією метою на національному та міжнародному рівнях, не створили належних передумов для ефективного застосування Україною положень названих міжнародних договорів.

Під час підготовки України до початку першого періоду реалізації механізмів, визначених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, втрачено можливість залучення значних обсягів іноземних інвестицій для модернізації галузей національної економіки, зниження техногенного навантаження на територію України.

Через відсутність належної координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо імплементації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату дотепер не вжито достатніх заходів для реєстрації встановленої кількості викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні, створення національного електронного реєстру викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, приведення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів у відповідність із міжнародними вимогами, порушуються строки подання звітних документів до секретаріату Конвенції.

Недосконалість існуючої нормативно-правової бази у сфері застосування положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату перешкоджає активному використанню Україною механізмів, передбачених зазначеним міжнародним договором.

З метою забезпечення належної імплементації Україною положень Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, реалізації заходів стосовно зменшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення участі України у міжнародному співробітництві з цих питань, впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності інвестиційних процесів Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатньою діяльність Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо імплементації положень Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - Конвенція) та Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - Протокол).

2. Кабінету Міністрів України:

1) підготувати та подати до кінця 2007 року на розгляд Верховної Ради України шостого скликання законопроект про регулювання діяльності щодо застосування механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, передбачивши, зокрема:

визначення умов та порядку здійснення торгівлі одиницями встановленої кількості викидів, передачі або отримання одиниць встановленої кількості викидів, одиниць скорочення викидів, сертифікованого скорочення викидів та одиниць абсорбції парникових газів;

запровадження системи контролю за ціноутворенням при торгівлі викидами, визначенням строків здійснення розрахунків за передані або отримані одиниці викидів, встановлення відповідальності за порушення у цій сфері;

визначення критеріїв відбору відповідних проектів, порядку отримання та використання коштів, що надходитимуть від торгівлі викидами;

2) у місячний строк:

проаналізувати стан виконання Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 року N 346-р, та за результатами аналізу внести до нього зміни щодо уточнення поставлених завдань, строків їх реалізації та фінансового забезпечення виконання передбачених заходів;

внести зміни до:

- Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 року N 583 (з наступними змінами), щодо проведення засідань Комісії не рідше одного разу на квартал, обов'язкового розгляду нею звітних документів, які направляються до органів Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, проектів директив (вказівок, технічних завдань) офіційним урядовим делегаціям і представникам Кабінету Міністрів України на міжнародні заходи з питань зміни клімату, звітів за результатами участі у зазначених заходах;

- Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 206, щодо спрощення процедури розгляду, схвалення та реалізації зазначених проектів відповідно до міжнародних вимог;

переглянути порядок координації заходів щодо виконання зобов'язань України за Конвенцією та Протоколом з метою його узгодження з міжнародними вимогами;

утворити у відповідних центральних органах виконавчої влади структурні підрозділи з питань імплементації положень Конвенції та Протоколу, вжити заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення відповідного структурного підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, розробити та затвердити план заходів на 2007 - 2008 роки щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади з питань імплементації положень Конвенції та Протоколу;

забезпечити підготовку та подання до секретаріату Конвенції інформації щодо аналізу потенціалу України стосовно пом'якшення наслідків зміни клімату у зв'язку з обмеженням антропогенних викидів парникових газів та підвищенням якості поглиначів і накопичувачів парникових газів, оцінки ефективності витрат необхідних заходів для обмеження викидів парникових газів у відповідних галузях економіки та наявності новітніх технологій, що сприяють скороченню викидів парникових газів;

3) у двомісячний строк:

вжити заходів щодо посилення контролю за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади - бенефіціарів (реципієнтів) міжнародної технічної допомоги при реалізації проектів (програм) з питань зміни клімату;

забезпечити вдосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, відповідно до документів, прийнятих Конференціями Сторін Конвенції;

4) у тримісячний строк:

розробити комплекс заходів щодо стимулювання реалізації, участі вітчизняних підприємств в інвестиційних проектах, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів із джерел або збільшення абсорбції поглиначами парникових газів згідно з Протоколом;

опрацювати питання щодо запровадження розподілу обсягів викидів парникових газів для окремих галузей економіки України;

розробити та затвердити з урахуванням відповідних прогнозів економічного розвитку України прогнозні показники обсягів торгівлі одиницями встановленої кількості викидів на 2008 - 2012 роки та на період до 2020 року;

5) забезпечити першочерговий розгляд та сприяти ефективній реалізації проектів спільного впровадження в енергетиці, насамперед щодо виробництва електроенергії на основі відновлюваних джерел енергії та використання біопалива, у вугледобувній, металургійній, хімічній промисловості, агропромисловому комплексі, у сфері житлово-комунального та лісового господарства;

6) забезпечити протягом 2007 - 2008 років підготовку за участю Національної академії наук України довгострокового прогнозу зміни клімату та оцінки його впливу на національну економіку і системи забезпечення життєдіяльності населення України.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України:

1) вжити заходів, необхідних для:

реєстрації у двомісячний строк в секретаріаті Конвенції встановленої кількості викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні;

прийняття у двомісячний строк в секретаріаті Конвенції національного реєстру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів;

2) у тримісячний строк разом із Державним комітетом статистики України:

вдосконалити методологічне забезпечення визначення обсягів викидів парникових газів згідно з Керівними принципами проведення національної інвентаризації антропогенних викидів парникових газів, розробленими Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату;

переглянути порядок взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, з метою створення максимально повного переліку підприємств, які мають джерела викидів парникових газів;

3) забезпечувати належну підготовку, попереднє обговорення громадськістю та своєчасне подання до секретаріату Конвенції щорічних національних кадастрів антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні відповідно до вимог документів, прийнятих Конференціями Сторін Конвенції.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України І. ПЛЮЩ