Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 144/2007 / 2007-02-26

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю

Затвердити Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 26 лютого 2007 року N 144/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 26 лютого 2007 року N 144/2007

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю

1. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю (далі - Центр) є робочим органом при Раді національної безпеки і оборони України, який здійснює опрацювання питань боротьби з організованою злочинністю, що мають міжгалузевий характер, забезпечує науково-аналітичне та прогнозне супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Основними завданнями Центру є:

1) здійснення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю;

2) розроблення науково обгрунтованих пропозицій щодо боротьби з організованою злочинністю, методичних рекомендацій для державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення забезпечення боротьби з організованою злочинністю, їх практичної спрямованості, організації обміну досвідом цієї роботи;

4) вивчення та аналіз зарубіжного досвіду боротьби з організованою злочинністю з метою застосування його в Україні.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань в установленому порядку:

1) подає Секретарю Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо критеріїв оцінки криміногенної ситуації в Україні;

2) формує та веде інформаційно-аналітичну базу даних щодо розвитку негативних процесів у сфері боротьби з організованою злочинністю, забезпечує її постійне поповнення;

3) готує спільно з іншими заінтересованими державними органами, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, аналітичні матеріали;

4) бере участь у розробленні проектів концепцій, комплексних загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, пропозицій та практичних рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю, здійснює прогнозування рівня злочинності;

5) бере участь у підготовці проектів актів законодавства з питань боротьби з організованою злочинністю, рішень Ради національної безпеки і оборони України;

6) збирає, аналізує та узагальнює інформацію про зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю, розробляє пропозиції щодо його запровадження в Україні, сприяє розвитку міжнародного співробітництва з цих питань;

7) підтримує зв'язки та співпрацює в установленому порядку з відповідними організаціями інших держав, а також здійснює обмін результатами досліджень та публікаціями;

8) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Центр має право в установленому порядку:

1) одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій нормативну, статистичну, аналітичну, наукову інформацію та необхідні матеріали, в тому числі опубліковані роботи з проблем боротьби з організованою злочинністю;

2) користуватися автоматизованими інформаційними базами даних державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, та державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

3) залучати суб'єктів наукової діяльності, висококваліфікованих працівників правоохоронних органів, державних і недержавних установ та організацій для надання експертних висновків;

4) порушувати клопотання про переведення або відрядження для роботи в Центрі на штатних посадах необхідних для цього фахівців.

6. Загальне керівництво діяльністю Центру здійснює Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

7. Центр очолює Керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

8. Керівник Центру:

здійснює безпосереднє керівництво його роботою, забезпечує контроль за виконанням покладених на Центр завдань, представляє Центр в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях;

забезпечує комплектування Центру кваліфікованими кадрами, керує їх підготовкою та затверджує посадові інструкції працівників Центру;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, організує контрольований режим доступу в службові приміщення Центру, спеціальний захист цих приміщень та інформаційної системи Центру від несанкціонованого доступу;

організовує та контролює здійснення у Центрі заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Керівник Центру має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Центру за погодженням із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Обов'язки першого заступника та заступника Керівника Центру визначає Керівник Центру.

Інші працівники Центру призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Центру.

10. Організаційну структуру Центру затверджує Секретар Ради національної безпеки і оборони України за поданням Керівника Центру, а штатний розпис - Керівник Центру.

11. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

12. Ліквідація і реорганізація Центру здійснюється в установленому порядку за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Секретаріату Президента України

В. БАЛОГА